AS RESIDENCIAS DE MAIORES
NA ÁREA URBANA DA CORUÑA

CARTOGRAFÍAS DATOS INFORMACIÓN


Os seguintes documentos e materiais, realizados ou recompilados por Ergosfera desde o 1 de abril de 2020, son o resultado dun proxecto de investigación sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña que se está a desenvolver durante a crise da COVID-19.

Trátase dun estudo desde a perspectiva urbana, non tanto desde a cuestión continxente do gran impacto da crise nestes centros, que tamén terá o seu espazo na análise, senón do modelo de residencias que se ten desenvolvido nas últimas décadas en relación á cidade e ao territorio, é dicir, sobre as consecuencias para a vida e para as posibilidades de integración no medio das persoas usuarias que se derivan da situación, as condicións urbanas e a forma arquitectónica das residencias de maiores.INTRODUCIÓN

Coa crise da COVID-19, as residencias de maiores convertíronse de repente nun tema de debate público debido ao enorme impacto sanitario que sufriron e á fraxilidade que se visibilizou durante estes meses de incidencia da pandemia. Unha realidade que, ata este momento, pasara practicamente desapercibida para boa parte da poboación introduciuse rapidamente nas conversacións populares e nas axendas políticas, non só pola percepcion da fraxilidade destes centros á hora de enfrontarse a unha situación excepcional, senón pola visibilización máis xeral das súas condicións materiais e dos problemas laborais e de medios infraestruturais, técnicos e humanos que xa se levaban tempo denunciando sen demasiada repercusión pública.

Desde o campo crítico, o relato mediático centrouse principalmente ao redor da iniciativa, a titularidade e a xestión das residencias de maiores na actualidade, é dicir, no recoñecemento do gran proceso de privatización deste servizo público a nivel estatal e galego. Ademais desta cuestión, tamén xurdiu desde esta perspectiva crítica un certo debate sobre o propio modelo das residencias, sobre o tipo de lugares que son en relación ás necesidades vitais non exclusivamente fisiolóxicas ou de coidados das persoas que as habitan.

Neste sentido amplo determinado por estas dúas vías de achegamento á realidade das residencias, entendéndoas como unha parte da infraestrutura dos coidados fundamentais para a vida (cada día máis, sobre todo en sociedades avellentadas como o galega e a europea en xeral), este proxecto de investigación xorde desde a necesidade de ter unha visión o máis ampla posible sobre como é na actualidade o sistema galego de residencias de maiores, como se chegou á situación actual e que se pode facer para mellorar no posible o modelo de residencias adoptado desde o último cuarto do século pasado.

Partindo das análises que xa están a xurdir durante esta crise, centradas na cuestión da titularidade e da xestión das residencias (un tema crucial para explicar moitas das súas características na actualidade), este proxecto trata de aportar coñecementos útiles para reflexionar sobre o modelo de residencias de maiores en si: como realidade material e urbana no territorio e como vivenda e lugar de traballo ou visita cotiá para moitas persoas.

* Nesta entrevista, publicada no xornal La Opinión A Coruña o 20 de xuño de 2020, e nestas dúas presentacións públicas (17 de setembro de 2020 e 12 de novembro de 2020), introdúcense algúns dos temas tratados no proxecto.

** Compártense a continuación unha serie de imaxes producidas para ilustrar tres presentacións públicas do proxecto realizadas en setembro e novembro de 2020, xa que, aínda que só mostren ideas iniciais, axudan a entender o punto no que se atopa a investigación.

Descarga das imaxes  |  Galego  |  .pdf  |  64,1 MB
Descarga de las imágenes  |  Español  |  .pdf  |  64,2 MBESTRUTURA E CONTIDOS

Polo de agora, o proxecto está composto por tres tipos de materiais:

 • Unha serie de cartografías sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña coas que se intenta analizar unha realidade moi descoñecida, polo menos para nós, ata que xurdiu unha crise como a da COVID-19. Por agora, só está rematada unha cartografía inicial onde se comezan a visualizar cuestións básicas como a situación, o tamaño ou a forma de xestión das residencias identificadas no ámbito de estudo, así como unha primeira versión dunha cartografía dixital que ten como obxectivo servir de base para a análise das residencias de maiores desde a perspectiva urbana.

 • Unha táboa onde se recompilan múltiples datos sobre estas 33 residencias, que é a base coa que se conformarán as cartografías, e que se comparte porque se entende que pode dar lugar a outras moitas investigacións sobre o tema desde máis perspectivas que a aquí formulada, que se baseará principalmente na análise da cuestión arquitectónica e urbana do fenómeno.

 • Unha recompilación das fontes de información pública dispoñibles: a documentación oficial sobre as residencias elaborada por diversas institucións públicas, a lexislación histórica e vixente que determina as súas condicións, unha selección de bibliografía sobre as residencias e sobre a vivencia do espazo urbano das persoas maiores, unha listaxe das organizacións de persoas residentes, familiares, traballadoras e dutros ámbitos relacionados coas residencias, as fotografías dos centros compartidas na rede e as novas dos xornais publicadas durante a crise da COVID-19, estas últimas conformando unha liña do tempo xunto as accións das administracións públicas e outros fitos relevantes para analizar o caso concreto das residencias de maiores na área urbana da Coruña durante esta crise.

O conxunto dos materiais aquí recompilados non conforman, polo de agora, un proxecto de investigación rematado ou pechado, senón mais ben unha base documental ordenada que pode servir de axuda para o desenvolvemento doutros estudos sobre o tema desde diferentes perspectivas.OBXECTIVOS

O proxecto de investigación ten como obxectivo inicial producir un conxunto de materiais analíticos (cartografías, táboas de datos, gráficos, fotografías e textos) sobre as 33 residencias de maiores existentes na actualidade na área urbana da Coruña. Estes materiais, ademais de estar dispoñibles como base para calquera outro tipo de investigación sobre o tema, servirán fundamentalmente para elaborar os seguintes documentos:

 • Un diagnóstico xeral sobre o sistema de residencias de maiores no ámbito de estudo: Cantas son? Cantas prazas teñen e de que tipos? Cantas farían falta para acadar os estándares recomendados pola OMS? Cales son as tipoloxías existentes en canto ao tamaño e á xestión das residencias? Cando se puxeron en marcha? Cales son os procesos de transformación máis comúns desde entón? Que institucións e entidades as promoveron e as xestionan? Que establece a lexislación sobre as súas características? Como lles está a afectar a crise da COVID-19?

 • Un diagnóstico específico sobre as súas características e problemas en termos urbanos: Onde están situadas e como están distribuídas polo territorio do ámbito? Como son as súas contornas urbanas? Como é a urbanización da súa contorna inmediata? De que servizos dispoñen nos seus arredores? E a unha distancia camiñable? Como é o seu contacto coa trama urbana e os territorios que as acollen? Que grado de permeabilidade teñen os seus límites? Que tipo de edificacións e espazos as conforman? Como están configuradas e como ocupan a súa parcela? Como son os seus espazos libres exteriores? Con que tipo de actividades comparten espazos? Cal é a súa relación co planeamento urbanístico?

A partir da análise das respostas a estas preguntas, o obxectivo final do proxecto é sintetizar unha serie de recomendacións e criterios técnicos para:

 • Definir e priorizar posibles intervencións de mellora nas residencias de maiores existentes na actualidade: tanto nos seus contextos urbanos próximos (reurbanización de beirarrúas, eliminación de barreiras arquitectónicas, introdución de mobiliario urbano estancial e arboledo, situación de pasos de peóns e paradas de bus, mellora da sinalización e a lexibilidade urbana, etc.), como nos propios espazos libres das residencias en contacto co exterior (reformulación dos límites das parcelas, introdución de espazos limiares, estudo das condicións das áreas estanciais, posibles mesturas de usos, etc.).

 • Definir as condicións urbanas desexables para as futuras residencias de maiores que se constrúan en Galicia: as características dunha situación adecuada e das necesidades urbanas e arquitectónicas en termos de contexto, ambiente, urbanización, mobilidade e dotación de servizos próximos.ÁMBITO DE ESTUDO

As 33 residencias estudadas son o total das existentes no ámbito recoñecido como a área urbana da Coruña (na bibliografía urbanística e xeográfica) ou área metropolitana da Coruña (nos procesos políticos e administrativos): o conxunto formado polos municipios de Abegondo, A Coruña, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada.

Trátase dun territorio complexo, composto por múltiples realidades urbanas, infraestruturais e xeográficas, no que a utilidade de conceptos como centro-periferia ou rural-urbano é moi limitada á hora de analizar a situación das residencias desde a gran escala metropolitana.

Como introdución ao ámbito de estudo en termos estatísticos, pódese destacar que estes dez municipios tiñan en 2019 unha poboación total de 416.345 persoas, das cales 94.105, o 22,6 %, tiñan máis de 64 anos segundo o IGE. Tendo en conta que a OMS recomenda unha ratio de 5 prazas en residencias por cada 100 persoas maiores de 65 anos, e que as 33 residencias existentes no ámbito de estudo suman un total de 2.937 prazas, conclúese que a súa ratio sitúase en 3,1, moi por debaixo da recomendada, menor tamén que a española (4,2) e algo máis alta que a galega (2,9).LEXISLACIÓN SOBRE AS RESIDENCIAS DE MAIORES DESDE A PERSPECTIVA URBANA

A nivel legal, as condicións que deben cumprir as residencias de maiores están reguladas na Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumpri-los centros de atención a persoas maiores.

O curto preámbulo da orde remata cun parágrafo dedicado explícitamente ás cuestións arquitectónicas e urbanas das residencias, definindo que o que pretenden garantir coas "condicións arquitectónicas, materiais, de equipamento e de distribución de espazos" establecidas na nova norma, é "a seguridade, privacidade, mobilidade e a confianza e desenvolvemento adecuados dos usuarios dos centros", engadindo que isto se realizará "procurando, en todo caso, a súa integración no ámbito social máis próximo, facilitando e posibilitando a súa relación co mundo exterior".

No resto da orde e das súas dúas modificacións posteriores (de 2007 e 2010), só se volve a facer outra mención ás cuestións urbanas ao describir as condicións das vivendas comunitarias, explicando que "tanto no medio urbano como no rural deberán estar integradas nun contorno vivo e próximas aos servizos sociais e sanitarios", e que, así memo, deberán "estar situadas en zonas suficientemente comunicadas ou con fáciles accesos", sendo recomendable ademais "que existan espazos verdes e paseos próximos".


CARTOGRAFÍASCARTOGRAFÍA INICIAL
Ergosfera  |  18/05/2020  |  Versión 2


Cartografía sobre as residencias de maiores na área urbana da Coruña durante a crise da COVID-19, un mundo que descoñeciamos por completo ata este momento e que esperamos que este plano comece a desvelar: cantas son? cando se fixeron? onde se sitúan? quen as promoveu? a quen pertencen? quen as xestiona? ou como lles está a afectar a pandemia? son algunhas das preguntas que se abordaron neste primeiro mapa.IMAXE DINÁMICA (É POSIBLE FACER ZOOM)


Descarga en formato imaxe  |  .jpg  |  29,8 MB

Descarga en formato vectoral  |  .pdf  |  30,5 MB


* A delimitación do ámbito de estudo nesta cartografía inicial non estivo motivada por un razoamento funcional: só se incluíron as 26 residencias situadas no ámbito representable a 1/25.000 en A1 e a 1/50.000 en A3. Na cartografía dixital compartida a continuación xa están incluídas as 33 residencias existentes no ámbito da área urbana da Coruña.CARTOGRAFÍA DIXITAL
Ergosfera  |  01/08/2020  |  Versión 2


Cartografía de traballo para analizar, desde a perspectiva urbana, a forma e a situación das residencias de maiores na área urbana da Coruña.

A continuación da cartografía, explícanse diferentes aspectos sobre a súa elaboración e contidos.
Ver en pantalla completa


INTRODUCIÓN Á CARTOGRAFÍA

A análise urbana inicial das residencias de maiores no ámbito de estudo materializouse nunha cartografía dixital que ten como obxectivo representar tres cuestións moi básicas:

 • A situación das residencias. Un parámetro moi simple e directo, pero que permite identificar e describir as pautas destas localizacións (determinadas entre a planificación urbanística, a situación do solo público e as estratexias baseadas case exclusivamente nos precios do solo), así como comezar a analizar as residencias desde perspectivas como a do equilibrio territorial ou da súa relación cos ámbitos residenciais, unha condición esta (que as residencias se sitúen de xeito que se facilite o acceso aos seus usuarios nos mesmos barrios e territorios onde vivían) definida consensualmente como moi necesaria pola comunidade científica, pero que é contraditoria coa atracción que parecen exercer os bordos urbanos de todo tipo para estes lugares.

 • A situación dos servizos máis próximos ás residencias. A análise dos percorridos peonis ata unha selección de servizos urbanos (mobilidade, comercio, ocio, saúde, etc.) como a forma máis directa de avaliar o cumprimento das determinacións normativas respecto ás contornas das residencias. Elementos da vida cotiá cuxa situación en relación a estes centros, ademais, define dun xeito certamente preciso o tipo de territorios onde se insertan.

 • A forma urbana das residencias. Planimetría aproximada centrada na volumetría e nos espazos libres das residencias para representar a súa realidade catastral e edificada: como están configuradas, como ocupan a súa parcela, se a comparten con outras actividades, como se sitúan respecto á trama urbana que as acolle, etc.

A cartografía é, polo tanto, un documento de traballo inicial para analizar a forma e a situación das residencias de maiores desde a perspectiva urbana. Un primeiro paso no que xa se pode identificar unha importante diversidade dentro dos casos estudados respecto a estes tres simples parámetros.A PLANIMETRÍA DAS RESIDENCIAS

A planimetría das residencias realizouse a partir da cartografía catastral, introducindo modificacións importantes nalgúns casos nos que esta non se atopaba actualizada ou non contaba co suficiente nivel de detalle.

Os cambios introducidos realizáronse a partir das fotografías aéreas do PNOA e de Google Maps, así como da información dixital dispoñible (Google Street View, fotografías das páxinas web das residencias e das hemerotecas, etc.).

Debido a situación de confinamento no momento no que se elaborou esta parte do proxecto, non se realizou traballo de campo, polo que non se trata de planimetrías exhaustivas nin completamente actualizadas: seguramente conteñan moitos erros e faltas de detalle importantes, como no referido ás calidades reais como ámbitos estanciais dos espazos libres exteriores, ou como a indefinición dos límites exactos das residencias nalgúns dos casos nos que comparten edificio con outros usos. A pesar destas eivas, para este nivel de análise inicial considerouse suficiente con dispoñer de todas as residencias representadas dun xeito homoxéneo, atendendo a cuestións básicas como a delimitación das parcelas, a altura das edificacións ou os tipos de espazos libres cos que contan.A ANÁLISE DOS SERVIZOS PRÓXIMOS

Aínda que, como se observa na lexislación, non é moita a reflexión sobre as condicións urbanas das que deben gozar as residencias de maiores, si queda claro que o seu contorno debe contar cunha urbanidade minimamente complexa, viva e cos servizos suficientes como para que as persoas residentes poidan integrarse nunha certa cotiandade social.

Así pois, aínda que todas as necesidades vitais fundamentais están cubertas nas propias residencias (manutención, saúde, ocio, etc.), segundo a lóxica urbana e a propia lexislación, é necesario que as súas contornas conten coa posiblidade de ser vividas ao máximo, ata un punto só determinado polo grao de autonomía de cada unha das persoas residentes. Poder coller o bus, ir a mercar un medicamento á farmacia ou un producto ao supermercado, ou quedar para tomar algo nunha cafetería, deben ser considerados como parte do dereito á cidade que debe ser sempre asegurado.

Para analizar a situación das residencias nestes termos de vitalidade urbana e posibilidade de integración social, estudáronse as distancias e os percorridos peonis ata unha serie de actividades urbanas que poderían complementar á vida cotiá nestes centros.

Os oito lugares dos que se analizou a súa situación con respecto a cada unha das residencias foron os seguintes: a parada de bus máis próxima (o nodo fundamental da mobilidade autónoma para as persoas usuarias das residencias, que non contan cun vehículo particular como medio de transporte); o ocio privado, resumido aos tres establecementos de hostalaría máis próximos (espazos de socialización fundamentais na nosa cultura); o ocio público, neste caso a través do centro cívico, o centro sociocultural ou a biblioteca máis próxima; o supermercado (un dos lugares onde se expresan as singularidades persoais desde a perspectiva do consumo); e por último, a saúde: a farmacia e o centro de saúde máis próximos, lugares que polo xeral serían frecuentados polas persoas residentes se tiveran unha vida autónoma e que, polo tanto, son moi significativos e relevantes en termos de posibilidade de integración social no territorio onde se sitúan.O CONTEXTO DA COVID-19

Aínda que este proxecto xorde neste momento determinado pola crise da COVID-19, a análise formulada non está centrada no inaceptable impacto da pandemia nas residencias de maiores, senón nas súas condicións urbanas como parte dunha reflexión máis fonda sobre o seu modelo.

Aínda así, como xeito de contextualizar o momento, incluíuse na cartografía o sistema hospitalario que tivo un papel central na crise, fundamentalmente a rede de hospitais do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, mais tamén os hospitais privados que trataron a persoas infectadas pola COVID-19. Así mesmo, tamén están representadas as instalacións temporais que se puxeron en marcha estes meses como medida de apoio ao sistema sanitario e de servizos sociais ante a situación de emerxencia.


DATOSRECOMPILACIÓN DE DATOS
Ergosfera  |  25/08/2020  |  Versión 6


Na seguinte táboa recompílanse múltiples datos sobre as 33 residencias de maiores identificadas no ámbito de estudo da área urbana da Coruña.

A maioría dos datos foron recompilados desde fontes oficiais como o Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Xunta de Galicia), o Mapa de recursos sociales y sanitarios: Residencias (CSIC) e outras guías e informes realizados por institucións públicas. Outras fontes importantes foron o Catastro (Dirección General del Catasto), as ortofotografías históricas do PNOA e outros voos (Instituto Geográfico Nacional), as páxinas web das residencias e as hemerotecas dixitais con información a nivel local e galego. Por último, outros dos datos son de elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral, os mapas de OpenStreetMap e de Google Maps e as imaxes de Google Street View.[0]
CÓDIGO
[1]
DENOMINACIÓN
[2]
DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE SEGUNDO A XUNTA DE GALICIA
[3]
DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE SEGUNDO OUTRAS FONTES
[4]
DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE
[5]
ANO DE CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO SEGUNDO O CATASTRO
[6]
ANO DE CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO
[7]
NOTAS E OUTRAS DATAS RELEVANTES
[8]
Nº DE PRAZAS
[9]
PORCENTAXE DAS PRAZAS TOTAIS NO ÁMBITO DE ESTUDO (%)
[10]
TIPOLOXÍA
[11]
Nº DE PRAZAS PARA PERSOAS DEPENDENTES
[12]
Nº DE PRAZAS PARA PERSOAS AUTÓNOMAS OU CON DEPENDENCIA GRAO I
[13]
Nº DE PRAZAS FINANCIADAS-CONCERTADAS
[14]
CATEGORÍA
[15]
SUBCATEGORÍA
[16]
TITULARIDADE
[17]
ENTIDADE TITULAR ACTUAL
[18]
TIPOLOXÍA DA ENTIDADE TITULAR ACTUAL
[19]
ENTIDADE XESTORA ACTUAL
[20]
TIPOLOXÍA DA ENTIDADE XESTORA ACTUAL
[21]
GRUPO EMPRESARIAL AO QUE PERTENCE A ENTIDADE XESTORA ACTUAL
[22]
PRINCIPAIS ACCIONISTAS DO GRUPO EMPRESARIAL AO QUE PERTENCE A ENTIDADE XESTORA ACTUAL
[23]
DENOMINACIÓN ANTERIOR
[24]
ENTIDADE TITULAR ANTERIOR
[25]
ENTIDADE XESTORA ANTERIOR
[26]
OUTROS DATOS RELEVANTES CON RESPECTO Á TITULARIDADE, Á XESTIÓN OU AOS EDIFICIOS
[27]
TIPO DE PARCELA SEGUNDO O CATASTRO
[28]
USO PRINCIPAL DA PARCELA SEGUNDO O CATASTRO
[29]
ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DA PARCELA ADEMAIS DA RESIDENCIA DE MAIORES
[30]
SUPERFICIE DA PARCELA SEGUNDO O CATASTRO (m2)
[31]
SUPERFICIE APROXIMADA DA PARCELA EN USO OU PECHADA (m2)
[32]
SUPERFICIE APROXIMADA DA PARCELA OCUPADA POLA RESIDENCIA (m2)
[33]
TIPOLOXÍA SEGUNDO A PARCELA, A EDIFICACIÓN E OS USOS
[34]
TIPOLOXÍA DA EDIFICACIÓN
[35]
ARQUITECTXS
[36]
SUPERFICIE CONSTRUÍDA SEGUNDO O CATASTRO (m2)
[37]
SUPERFICIE CONSTRUÍDA OCUPADA POLA RESIDENCIA (m2)
[38]
ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS DE USO COLECTIVO
[39]
SUPERFICIE DA PARCELA NON EDIFICADA (m2)
[40]
SUPERFICIE DA PARCELA OCUPADA POR ÁREAS DE APARCADOIRO OU PARA O TRÁFICO RODADO (m2)
[41]
ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS NO PROPIO EDIFICIO / TERRAZAS (m2)
[42]
ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS NO PROPIO EDIFICIO / PATIOS INTERIORES (m2)
[43]
MÁXIMA SUPERFICIE POTENCIALMENTE UTILIZABLE COMO ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS (m2)
[44]
MÁXIMA SUPERFICIE UTILIZABLE COMO ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS POR PERSOA RESIDENTE (m2/persoa)
[45]
MUNICIPIO
[46]
LUGAR / BARRIO (PARROQUIA)
[47]
ENDEREZO
[48]
ELEMENTOS E USOS PRESENTES NA CONTORNA INMEDIATA
[49]
DISTANCIA PEONIL Á PARADA DE BUS MÁIS PRÓXIMA (m)
[50]
DISTANCIA PEONIL AO ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m)
[51]
DISTANCIA PEONIL AO 2º ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m)
[52]
DISTANCIA PEONIL AO 3º ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m)
[53]
DISTANCIA PEONIL Á FARMACIA MÁIS PRÓXIMA (m)
[54]
DISTANCIA PEONIL AO SUPERMERCADO MÁIS PRÓXIMO (m)
[55]
DISTANCIA PEONIL AO CENTRO CÍVICO, SOCIOCULTURAL OU BILIOTECA MÁÍS PRÓXIMA (m)
[56]
DISTANCIA PEONIL AO CENTRO DE SAÚDE MÁIS PRÓXIMO (m)
[57]
DISTANCIA PEONIL MEDIA ÁS ACTIVIDADES URBANAS ESTUDADAS MÁIS PRÓXIMAS (m)
[58]
COVID-19 / Nº DE TRABALLADORXS INFECTADXS (14/04/2020)
[59]
COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES INFECTADAS (14/04/2020)
[60]
COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES FALECIDAS (14/04/2020)
[61]
COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES FALECIDAS (14/05/2020)
[62]
PÁXINA WEB
[63]
GOOGLE STREET VIEW
R-01 Residencia para maiores DOMUSVI LA CIUDAD 1998/05/08 1976 1976 1977 ≤ 1976 2005: Reforma [Catastro] 77 2,6 Residencia 0 77 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Geriatros, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Geriatros, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo DomusVi Fondo de inversión ICG (Reino Unido) + Grupo SRS (Francia) 1976-2012: Residencia LA CIUDAD >>> 2012-2015: Residencia GERIATROS LA CIUDAD 1976-2012: Caixa Galicia (Caja de Ahorros de Galicia) >>> 2012: Geriatros, S.A. (100% Novagalicia Banco) >>> 2012-2015: Geriatros, S.A. (100% Magnum Capital) 1976-2012: Obra Social de Caixa Galicia >>> 2012: Geriatros, S.A. (100% Novagalicia Banco) >>> 2012-2015: Geriatros, S.A. (100% Magnum Capital) - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 653 653 653 Residencia nun edificio que ocupa toda a parcela como parte dunha trama urbana densa Edificación entre medianeiras ? 3154 3154 Espazos libres no propio edificio (Terrazas) 0 0 57 0 57 0,7 A Coruña Cidade Vella (A Coruña) Rúa San Domingos, 11-15 Viv. Col. + Act. 191 24 28 40 9 211 192 248 118 0 0 0 0 https://www.domusvi.es/residencia-de-mayores-la-ciudad-coruna/ https://www.google.es/maps/@43.36988,-8.3917427,3a,90y,348.75h,84.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD3abjjIRNdznhVIFvEOL1g!2e0!7i16384!8i8192
R-02 Residencia MEU LAR 1998/03/10 1978 1978 1978 1978 - 30 1,0 Minirresidencia 0 30 0 Iniciativa social Entidade relixiosa Privada sen fin de lucro Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela Entidade relixiosa Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela Entidade relixiosa - - - - - - Parcela con varios inmobles (división horizontal) Residencial (59%) + Almacén-Estacionamento (23%) + Sanidade e Beneficencia (6%) + Comercial (5%) + Cultural (3%) + Oficinas (2%) + Industrial (1%) Vivendas (120) + Biblioteca Municipal Sagrada Familia + Múltiples actividades comerciais 2586* 2147* ? Residencia que ocupa parte dun edificio de vivendas Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes José María Iglesias Atocha (Edificio, 1978) 18004* ≈ 1117* Espazos libres no propio edificio (Terrazas)* 0* 0* 1055* 0* 1055* 35,2* A Coruña Sagrada Familia (A Coruña) Rúa Antonio Pereira, 1-3, 1º Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Act. 110 23 104 104 88 165 9 619 153 0 0 0 0 https://www.caritascoruna.org/areas/atencion-mayores/item/392-residencia-meu-lar.html https://www.google.es/maps/@43.3579514,-8.4173363,3a,90y,118.04h,88.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1suMe_zaVLLPJ2sR3IIhwQxw!2e0!7i16384!8i8192
R-03 Residencia GARCÍA HERMANOS 2000/06/13 1981 1981 1990 1981 1978: Comezo das obras [De la Fuente García, Santiago. "Los Hermanos García Naveira y sus fundaciones". Anuario Brigantino, n.º 22 (1999): 395-434.] 210 7,2 Gran centro residencial 210 0 0 Iniciativa social Entidade relixiosa Privada sen fin de lucro Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Entidade relixiosa Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Entidade relixiosa - - - - - 1930: Doazón dos terreos ás Hermanitas de los Ancianos Desamparados por parte de Juan García Naveira >>> 19XX-1974: Sanatorio San Miguel [Varias parcelas catastrais] Principal: Parcela construída sen división horizontal [Varias parcelas catastrais] Principal: Sanidade e beneficencia - 43883** 30934** ≈ 30934 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 16145 16145 Espazos libres exteriores + Patios + Terrazas 27458 4038 649 77 24210 115,3 Betanzos O Coto (Requián) O Coto, 15 Viv. Col. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 644 591 606 696 776 794 1209 1610 866 0 0 0 0 - https://www.google.com/maps/@43.2723049,-8.2131397,3a,89.8y,129.34h,95.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMj87qtivbeOaMlIioZYRow!2e0!7i13312!8i6656
R-04 Residencia para maiores LA OBRA DE LA SEÑORA 2007/08/27 1982 1982 2011 ≤ 1982 Visible no Voo Nacional 1980-1986 / 2005-2008: Ampliación cun novo volume [PNOA 2008 e GSV 2008] 59 2,0 Minirresidencia 35 24 0 Iniciativa social Entidade relixiosa Privada Pía Unión La Obra de la Señora Entidade relixiosa Pía Unión La Obra de la Señora Entidade relixiosa - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia Centro de día para persoas maiores La Obra de la Señora + Centro de acollida básica San José + Centro de acollida básica El Buen Pastor 3645* 3802* ? Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos ? 5818* ? Espazos libres exteriores* 1890* 0* 0* 0* 1890* 32,0* A Coruña Labañou (Visma) Travesía dos Rosales, 11 Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Act. 151 113 143 198 181 277 670 474 276 0 0 0 0 https://www.laobradelasenora.es/centro-de-mayores/ https://www.google.es/maps/@43.3756628,-8.4266519,3a,75y,108.34h,90.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1spBvpgUupAAeN_tSpintieQ!2e0!7i16384!8i8192
R-05 Residencia de maiores de OLEIROS 1984/09/01 - 1984 1980 1980 1995: Reforma media [Catastro] 284 9,7 Gran centro residencial 284 0 284 Iniciativa pública Administración autonómica Pública autonómica Xunta de Galicia Administración pública Xunta de Galicia Administración pública - - - - - - Parcela non construída + Parcela con varios inmuebles (division horizontal) Agrario (72%) + Residencial (27%) + Industrial (1%) - 18733 18315 18315 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 19725 19725 Espazos libres exteriores + Patios 13069 4296 0 598 9370 33,0 Oleiros Pousada (Oleiros) Rúa do Río, 60 Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 261 1103 1172 1179 1327 1760 1301 1902 1251 0 0 0 0 - https://www.google.es/maps/@43.3389201,-8.3130484,3a,60y,167.02h,90.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3m0oUZbAq4cCkZR-suVkeA!2e0!7i13312!8i6656
R-06 Residencia de maiores TORRENTE BALLESTER 1993/09/15 - 1993 1991 1991 - 96 3,3 Residencia 32 64 96 Iniciativa pública Administración autonómica Pública autonómica Xunta de Galicia Administración pública Xunta de Galicia Administración pública - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 7308 5159 5159 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume Arturo Franco Taboada 8729 8729 Espazos libres exteriores + Patios 2353 1248 0 245 1350 14,1 A Coruña Agra de Santo Amaro (A Coruña) Rúa Manuel García Canzobre, 2 Viv. Col. + Act. + Par. Non Edi. 74 125 135 176 225 238 546 340 232 0 0 0 0 - https://www.google.es/maps/@43.3805877,-8.3989692,3a,60y,68h,86.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR3DfC4ycvVeN79rZHRXNcA!2e0!7i16384!8i8192
R-07 Residencia xeriátrica LA LUZ 1997/01/20 1994 1994 2006 ≤ 1994 Visible no Voo SIGPAC 1997-2003 55 1,9 Minirresidencia 55 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Residencia La Luz, S.L. Pequena empresa Residencia La Luz, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 1999 1964 1964 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 1693 1693 Espazos libres exteriores 1319 0 0 0 1319 24,0 Sada Ameixeiral (Mondego) Ameixeiral, 46 Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 839 542 1668 2279 3431 2776 2834 4025 2299 0 0 0 0 https://www.residencialaluz.net/ https://www.google.es/maps/@43.3618048,-8.2933201,3a,60y,105.25h,86.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIgDY6NzPSNcx32UG4os5VQ!2e0!7i13312!8i6656
R-08 Residencia ORPEA A CORUÑA 1996/03/13 - 1996 1995 1995 - 200 6,8 Gran centro residencial 200 0 12 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Centro de Mayores Care Extremadura Dos 2002, S.L.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Centro de Mayores Care Extremadura Dos 2002, S.L.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo Orpea Fondo de pensións CPPIB (Canadá) 1996-2016: Residencia xerontolóxica LOS MAGNOLIOS 1996-2006: Anjoca, S.L. 1996-2006: Los Magnolios, S.L. 2016: Orpea compra Los Magnolios Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 22451 16462 16462 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 9659 9659 Espazos libres exteriores + Patios + Terrazas 9633 1495 737 362 9237 46,2 Culleredo A Laxe (Rutis) Rúa da Laxe, 120 Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 522 1301 1599 1605 2421 2409 1720 2913 1811 0 0 0 0 https://orpea.es/centros-residencias/residencia-ancianos-a-coruna/ https://www.google.es/maps/@43.3203955,-8.4063137,3a,60y,93.08h,90.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9IwG2oHWg-0HU__HoTu3kA!2e0!7i16384!8i8192
R-09 Residencia para maiores EL PILAR 1997/07/21 - 1997 1996 1996 200X: Ampliación da edificación [PNOA 2005: parece o momento das obras] 58 2,0 Minirresidencia 58 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Residencias del Noroeste, S.L. Pequena empresa Residencias del Noroeste, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela, a efectos catastrais, con inmobles de distinta clase (urbano e rústico) Sanidade e beneficencia + Agrario - 3031 2866 2866 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 1827 1827 Espazos libres exteriores + Terrazas 2334 706 25 0 1688 29,1 Bergondo As Leiras (Bergondo) As Leiras, 11 A Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 543 718 803 894 740 4064 974 817 1194 0 0 0 0 http://www.residenciaelpilar.net/ https://www.google.com/maps/@43.3145692,-8.235474,3a,90y,60.83h,96.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKIB7iPWuUPBQjVT3kM_Qbw!2e0!7i13312!8i6656
R-10 Vivenda comunitaria FOGAR DE SABELA 1998/08/06 - 1998 1999 1998 2002: Reforma media [Catastro] 12 0,4 Vivenda comunitaria 0 12 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Fogar de Sabela, S.L. Pequena empresa Fogar de Sabela, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela, a efectos catastrais, con inmobles de distinta clase (urbano e rústico) Residencial + Agrario - 2146 1547 1547 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 224 224 Espazos libres exteriores 1253 256 0 0 997 83,1 Carral Esperante (Quembre) Esperante, 11 Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 459 598 2027 2560 2904 2767 614 2986 1864 0 0 0 0 https://www.facebook.com/fogardesabela/ https://www.google.com/maps/@43.212956,-8.3758499,3a,20y,241.62h,86.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_hoZM85DULBDhVXtN-Z0Ng!2e0!7i13312!8i6656
R-11 Fogar residencial EL PINAR 1999/08/05 - 1999 1999 1999 - 24 0,8 Fogar residencial 24 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Empresario/a individual Privada Elisa Picón Domínguez Pequena empresa Elisa Picón Domínguez Pequena empresa - - 1999-20XX: Vivendas comunitarias EL PINAR - - 1999-20XX: Dúas vivendas comunitarias (como mínimo, ata 2006) [Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009] Parcela, a efectos catastrais, con inmobles de distinta clase (urbano e rústico) Sanidade e beneficencia + Agrario ¿Vivenda das persoas propietarias? 10747 10726 10726 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores nunha gran parcela Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos ? 1233 1233** Espazos libres exteriores 9908 377 0 0 9622 400,9 Culleredo Peiro de Arriba (Celas) Peiro de Arriba, 66 C Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 370 344 710 1146 552 1406 735 6130 1424 0 0 0 0 - https://www.google.com/maps/@43.2484628,-8.415731,3a,90y,284.27h,90.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1se22pzJzJjuhcGSmQk2q8zQ!2e0!7i13312!8i6656
R-12 Residencia para maiores DOMUSVI MATOGRANDE 2015/12/14 1999 1999 1999 1999 2016: Reforma total dunha parte do edificio [Catastro] 135 4,6 Gran centro residencial 135 0 25 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada SAR Residencial y Asistencial, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional SAR Residencial y Asistencial, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo DomusVi Fondo de inversión ICG (Reino Unido) + Grupo SRS (Francia) 1999-2011: Complexo xerontolóxico ESVIDA >>> 2011-2015: Pechada >>> 2015-2017: Centro residencial para maiores SARQUAVITAE MATOGRANDE 1999-2011: Obralar, S.L. (100% Martinsa-Fadesa) >>> 2011-2015: Pechada >>> 2015-2016: SAR Residencial y Asistencial, S.A. (100% SARquavitae) 1999-2011: Sanyres European Care I, S.L. >>> 2011-2015: Pechada >>> 2015-2016: SAR Residencial y Asistencial, S.A. (100% SARquavitae) 1999-2003: Propiedade do edificio de Fadesa >>> 2003-20XX: Propiedade do edificio do Grupo Santander Parcela con varios inmobles (división horizontal) Oficinas (61%) + Industrial (39%) Centro de día para maiores Matogrande + Policlínica Assistens + Restaurante Fire Capitano 6957* 6923* ? Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 28724* ? Espazos libres no propio edificio (Terrazas)* 0* 0* 3790* 0* 3790* 28,1* A Coruña Matogrande (Elviña) Rúa Federico García, 2 Viv. Col. + Act. + Par. Non Edi. 151 20 96 123 180 237 1042 382 279 14 36 2 8 https://www.domusvi.es/residencia-para-mayores-domusvi-matogrande/ https://www.google.es/maps/@43.3399898,-8.4036263,3a,75y,115.92h,91.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbrglgkE0gyZ50O6pVSEOCg!2e0!7i13312!8i6656
R-13 Vivenda comunitaria OS OLIVOS 2000/04/18 - 2000 2000 2000 - 12 0,4 Vivenda comunitaria 0 12 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Fogar 99, S.L. Pequena empresa Fogar 99, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 3583 3583 3583 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 445 445 Espazos libres exteriores + Terrazas 3387 304 20 0 3103 258,6 Oleiros A Ferrala (Oleiros) Avenida de Venezuela, 92 Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 141 1087 1224 1345 1147 1200 1188 1494 1103 0 0 0 0 https://www.residenciaosolivos.es/ https://www.google.es/maps/@43.3383087,-8.3313477,3a,75y,47.38h,89.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSPIvpKO4A17Ou3lDuvTgXg!2e0!7i13312!8i6656
R-14 Vivendas comunitarias SANT-YAGO 2000/08/09 + 2000/07/19 - 2000 1949 1949 1990: Reforma media / 2005: Reforma media [Catastro] 23 0,8 Vivenda comunitaria + Vivenda comunitaria 0 23 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Viviendas Comunitarias Sant Yago, S.L. Pequena empresa Viviendas Comunitarias Sant Yago, S.L. Pequena empresa Miguel Ángel Vilas Martínez (Administrador e socio único) - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 994 831 831 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación entre medianeiras ? 722 722 Espazos libres exteriores + Terrazas 421 0 9 0 430 18,7 A Coruña A Pasaxe (Elviña) Avenida da Pasaxe, 91 Viv. Col. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 261 120 250 356 445 1075 883 1212 575 0 0 0 0 http://www.residenciasantyago.com/ https://www.google.es/maps/@43.3331894,-8.3866806,3a,75y,34.23h,88.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6EJKB-y2IApMq0e7XJd0rA!2e0!7i16384!8i8192
R-15 Residencia-Fogar SANTA TERESA JORNET 2001/10/26 - 2001 2001 2001 2014-2017: Ampliación do xardín na parcela anexa [PNOA 2014 e 2017] 169 5,8 Gran centro residencial 169 0 0 Iniciativa social Entidade relixiosa Privada sen fin de lucro Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Entidade relixiosa Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Entidade relixiosa - - - - - - [Varias parcelas catastrais] Principal: Parcela construída sen división horizontal [Varias parcelas catastrais] Principal: Sanidade e beneficencia - 29381** 21681** 21681 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ¿Inés Pallarés e Julián López? 16630 16630 Espazos libres exteriores + Terrazas 16273 3112 820 0 14233 84,2 A Coruña Eirís (Oza) Rúa Santa Teresa Jornet, 4 Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 188 298 481 628 668 924 773 1305 658 2 3 0 7 - https://www.google.es/maps/@43.3384485,-8.3937345,3a,60y,214.98h,93.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOKw0eucqdniKb_7rxwN0Lg!2e0!7i16384!8i8192
R-16 Vivenda comunitaria EL HOGAR 2002/03/12 - 2002 1998 1998 - 12 0,4 Vivenda comunitaria 0 12 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Codina Boigues, S.L. Pequena empresa Codina Boigues, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela con varios inmobles (división horizontal) Residencial (82%) + Oficinas (10%) + Almacén-Estacionamento (6%) + Comercial (2%) Vivendas (20) + Tecnored Ingeniería 1276* 1215* ? Residencia que ocupa parte dun edificio de vivendas Edificación entre medianeiras ? 4959* ≈ 472*** Espazos libres no propio edificio (Terrazas)* 0* 0* 415* 0* 415* 34,6* A Coruña Monserrat (Oza) Avenida de Monserrat, 15, 3º Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 81 57 272 419 802 1058 907 1439 629 0 0 0 0 - https://www.google.es/maps/@43.3376597,-8.3919572,3a,88.7y,50.27h,110.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1s38HeOjhIDQQbH-efi6XqTQ!2e0!7i16384!8i8192
R-17 Fogar residencial O FOGAR DE GANDARÍO 2002/10/11 - 2002 1970 1970 Visible no Voo SIGPAC 1997-2003 / 2009: Reforma total [Catastro] 17 0,6 Fogar residencial 17 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada O Fogar de Gandarío, S.L. Pequena empresa O Fogar de Gandarío, S.L. Pequena empresa - - 2002-20XX: Vivenda comunitaria O FOGAR DE GANDARÍO 2002-2014: Pedro Vázquez Varela (administrador único de O Fogar de Gandarío, S.L.) >>> 2014-Act.: Verónica Vázquez Cainzos 2002-2014: Pedro Vázquez Varela (administrador único de O Fogar de Gandarío, S.L.) >>> 2014-Act.: Verónica Vázquez Cainzos 2002-20XX: Vivenda comunitaria (como mínimo, ata 2008) [Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009] Parcela construída sen división horizontal Residencial - 981 981 981 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 301 301 Espazos libres exteriores 708 165 0 0 544 32,0 Bergondo Silvoso (Ouces) Silvoso, 8 Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 595 644 692 991 1883 1965 1197 2528 1312 0 0 0 0 http://www.ofogardegandario.es/ https://www.google.com/maps/@43.3378552,-8.2448897,3a,84.2y,180.1h,85.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1stKGCiFyLUrVeE0F4v4ddEQ!2e0!7i13312!8i6656
R-18 Residencia para maiores DOMUSVI A CORUÑA - OLEIROS 2003/07/09 - 2003 2003 2003 - 154 5,2 Gran centro residencial 154 0 65 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Geriatros, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Geriatros, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo DomusVi Fondo de inversión ICG (Reino Unido) + Grupo SRS (Francia) 2003-2008: Residencia AGARIMO >>> 2008-2015: Residencia GERIATROS OLEIROS 2003-2008: Milenium Grupo Gerontológico, S.L. >>> 2008-2012: Geriatros, S.A. (100% Novagalicia Banco) >>> 2012-2015: Geriatros, S.A. (100% Magnum Capital) 2003-2008: Milenium Grupo Gerontológico, S.L. >>> 2008-2012: Geriatros, S.A. (100% Novagalicia Banco) >>> 2012-2015: Geriatros, S.A. (100% Magnum Capital) 2008: Geriatros compra a residencia Agarimo Parcela non construída + Parcela construída sen división horizontal Agrario (91%) + Sanidade e beneficencia (9%) - 11080 8062 8062 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 3392 3392 Espazos libres exteriores + Terrazas 6429 2292 271 0 4408 28,6 Oleiros As Pedreiras (Nós) Avenida de Rosalía de Castro, 10 Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 439 849 979 980 1314 872 1887 1623 1118 0 0 0 0 https://www.domusvi.es/residencia-de-mayores-a-coruna/ https://www.google.es/maps/@43.3297445,-8.3388337,3a,60y,16.29h,90.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sI3jXzD2-6TXA7Z8mMX-Tfg!2e0!7i16384!8i8192
R-19 Residencia de maiores CONCEPCIÓN ARENAL 2003/10/29 - 2003 2003 2003 - 150 5,1 Gran centro residencial 150 0 150 Iniciativa pública Administración autonómica Pública autonómica Xunta de Galicia Administración pública Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo DomusVi Fondo de inversión ICG (Reino Unido) + Grupo SRS (Francia) - - 2003-2016: Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. (100% SARquavitae) 2003 e 2011: A Xunta de Galicia adxudica a xestión da residencia a SARquavitae Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 3602 3602 3602 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ¿Jabobo Rodríguez-Losada? 10637 10637 Espazos libres exteriores + Terrazas 1285 835 1334 0 1660 11,1 A Coruña Matogrande (Elviña) Rúa Sebastián Martínez Risco, 11 Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Act. + Par. Non Edi. 31 173 241 245 264 280 619 252 263 16 33 0 3 - https://www.google.es/maps/@43.3424947,-8.4011757,3a,60y,254.41h,87.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1snjp3t5IJAe00t-EVrTE1ZQ!2e0!7i16384!8i8192
R-20 Centro residencial SANITAS A CORUÑA 2004/09/29 - 2004 2004 2004 - 127 4,3 Gran centro residencial 127 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Sanitas Mayores, S.L. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Sanitas Mayores, S.L. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo Sanitas Grupo BUPA (Reino Unido) 2004-2007: EURORESIDENCIAS A CORUÑA 2004-2007: Euroresidencias Gestión, S.A. 2004-2007: Euroresidencias Gestión, S.A. 2007: Sanitas compra Euroresidencias Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 984 984 984 Residencia nun edificio que ocupa toda a parcela como parte dunha trama urbana densa Edificación exenta / Un volume ? 7942 7942 Espazos libres no propio edificio (Terrazas) 0 0 16 0 16 0,1 A Coruña Monte Alto (A Coruña) Rúa San Tomé, 9-11 Viv. Col. + Act. + Par. Non Edi. 105 92 108 110 158 100 257 273 150 0 0 0 0 https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/residencia-acoruna https://www.google.es/maps/@43.3793614,-8.3997816,3a,75y,177.05h,89.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1slRSXWpePKWgng-gTWP8NeQ!2e0!7i16384!8i8192
R-21 Residencia REMANSO - CLAUDINA SOMOZA 2006/03/15 - 2006 2004 2004 2001: Cesión da parcela por parte do Concello da Coruña [Hemerotecas dixitais] / 2017-2018: Ampliación cun novo volume [GSV 2017] 118 4,0 Residencia 118 0 0 Iniciativa social Fundación Privada Fundación Remanso Fundación Residencia de Mayores Los Rosales, S.L. Pequena empresa - - 2006-2012: Centro xerontolóxico REMANSO LOS ROSALES - 2006-2007: EUXA Servicios Sociosanitarios, S.L. (51% Caixa Galicia / 49% Grupo Eulen) >>> 2007-2009: EUXA Servicios Sociosanitarios, S.L. (100% Grupo Eulen) >>> 2009-2012: Servisenior (Gestión de Estudios y Análisis, S.L.) Colaboración na financiación do servizos: Obra Social de Caixa Galicia Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 7197 6860 6860 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos Iván López Pereira (Ampliación, 2017-2018) 4159** 4159**** Espazos libres exteriores + Patios 3207 1114 0 164 3288 27,9 A Coruña Os Rosales (Visma) Estrada dos Fortes ao Monte de San Pedro, 12 Viv. Col. + Act. + Par. Non Edi. + Bos. 104 109 304 411 277 287 471 881 356 18 17 1 8 http://residenciaelremanso.es/ https://www.google.es/maps/@43.3728327,-8.4381134,3a,75y,75.2h,94.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1schpp2-aIbGjZ4fsnlMbS_w!2e0!7i16384!8i8192
R-22 Residencia CASER A ZAPATEIRA 2006/05/16 - 2006 2004 2004 Visible no Voo PNOA 2005 / 1993: Constrúese a residencia universitaria anexa [Catastro] 192 6,5 Gran centro residencial 192 0 85 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Caser Residencial, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Caser Residencial, S.A.U. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo Caser Grupo Covéa (Francia) - - - - Parcela con varios inmobles (división horizontal) Almacén-Estacionamento (61%) + Almacén-Estacionamento (39%) Centro de día Caser A Zapateira + Residencia Universitaria Siglo XXI 19247* 18329* ≈ 7412 Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos ? 14707* 8608***** Espazos libres exteriores + Patios + Terrazas 4865** 1211** 209** 205** 4069** 21,2** Culleredo Fonte de Ouro (Culleredo) Rúa María Corredoira, S/N Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Bos. 1567 2423 2661 2793 2474 2463 3506 3268 2644 0 0 1 1 https://www.caseresidencial.es/a-zapateira https://www.google.es/maps/@43.3032736,-8.4109098,3a,84y,183.52h,91.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0-6X_0uau0DYY3zHl2dCrg!2e0!7i16384!8i8192
R-23 Residencia e vivenda comunitaria BRIBES RESIDENCIAL 2006/07/31 + 2014/11/13 - 2006 2010 2006 Non visible nas imaxes do Voo PNOA 2005 e si nas de GSV 2009 / 2014-2015: Ampliación [PNOA 2014: parece o momento das obras] 40 1,4 Vivenda comunitaria + Minirresidencia 28 12 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Centro 3ª Edad Residencial Bribes, S.L.U. Pequena empresa Centro 3ª Edad Residencial Bribes, S.L.U. Pequena empresa - - 2006-20XX: Vivenda comunitaria BRIBES RESIDENCIAL 2006-20XX: María Belén Becerra García (posteriormente, administradora única de Centro 3ª Edad Residencial Bribes, S.L.U.) 2006-20XX: María Belén Becerra García (posteriormente, administradora única de Centro 3ª Edad Residencial Bribes, S.L.U.) 2006-20XX: Vivenda comunitaria (como mínimo, ata 2008) [Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009] Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia Centro de día Bribes Residencial + ¿Vivenda das persoas propietarias nunha parcela anexa? 7657 7593 7593 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos ? 1201 1201 Espazos libres exteriores 6770 1325 0 0 5445 136,1 Cambre A Ribeiriña (Bribes) A Ribeiriña, 6 B Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. 294 99 111 879 3459 4159 1793 4446 1905 0 0 0 0 http://www.bribesresidencial.es/ https://www.google.com/maps/@43.274787,-8.304236,3a,60y,150.92h,97.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss8oJQl_COM_F3DsscYGgjw!2e0!7i16384!8i8192
R-24 Residencia xeriátrica ASDEN 2007/02/09 - 2007 2006 ≤ 2006 Visible (un volume) no Voo Nacional 1980-1986 e (dous volumes) no Voo SIGPAC 1997-2003 35 1,2 Minirresidencia 11 24 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Asden Residencia Geriátrica, S.L. Pequena empresa Asden Residencia Geriátrica, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 1256 1260 1260 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos Abeijón-Fernández Arquitectos (Ampliación e reforma, 2006) 1220 1220 Espazos libres exteriores 560 41 0 0 823 23,5 Culleredo Almeiras (Almeiras) Rúa Rafael Dieste, 7 Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 849 117 920 921 1394 1677 691 1969 1067 0 0 0 0 http://asdenresidencia.com/ https://www.google.es/maps/@43.3069837,-8.3681218,3a,60y,129.76h,91.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sV2038yicEs35OozU6VttpA!2e0!7i16384!8i8192
R-25 Complexo xerontolóxico LA MILAGROSA 2007/10/18 - 2007 1962 1962 1988: Reforma mínima [Catastro] 64 2,2 Residencia 64 0 0 Iniciativa social Asociación Privada sen fin de lucro Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña (UDP) Asociación Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña (UDP) Asociación - - - - - Antigamente: Colexio-fogar La Milagrosa >>> 1999: Cesión de uso das instalacións á Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados da Coruña (UDP) por parte da Deputación Provincial da Coruña Parcela construída sen división horizontal Cultural Centro de día La Milagrosa + Fogar infantil Emilio Romay + I.E.S. Rafael Puga Ramón + COGAMI + Fundación Meniños + Odontoloxía Solidaria 22720* 21210* ≈ 6840 Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 19058* ? Espazos libres exteriores 5320** 1545** 0** 0** 3776** 59,0** A Coruña Lonzas (Viñas) Avenida de Cádiz, 5 Viv. Col. + Act. 185 26 271 360 485 576 767 783 432 0 0 0 0 http://www.centrolamilagrosa.es/cgmilagrosa/ https://www.google.es/maps/@43.3484269,-8.4124808,3a,33.8y,103.93h,90.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sde3swDXXN8dMmjTDZ71koA!2e0!7i16384!8i8192
R-26 Residencia para maiores BALLESOL OLEIROS 2007/12/19 - 2007 2007 2007 - 212 7,2 Gran centro residencial 146 66 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Intercentros Ballesol, S.A. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Intercentros Ballesol, S.A. Gran empresa do sector a nivel nacional ou internacional Grupo Santalucía Carlos Javier Álvarez Navarro (España) - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 4750 4741 4741 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 9076 9076 Espazos libres exteriores + Terrazas 2268 65 230 0 3041 14,3 Oleiros O Seixo (Liáns) Rúa Cormorán, 3 Viv. Col. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. 250 197 220 256 852 246 1116 1388 566 0 0 0 0 https://ballesol.es/residencias-para-mayores-en-galicia/ballesol-oleiros/ https://www.google.es/maps/@43.3238873,-8.364393,3a,83.3y,261.09h,97.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1savdxQLR2_BmCCbpzNOpJUQ!2e0!7i13312!8i6656
R-27 Fogar residencial BELLOLAR 2010/01/28 - 2010 2010 2010 - 24 0,8 Fogar residencial 24 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Bellolar Fogar Residencial, S.L. Pequena empresa Bellolar Fogar Residencial, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia - 1108 1055 1055 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 1093 1093 Espazos libres exteriores 800 15 0 0 814 33,9 A Coruña Santa Xema (Elviña) Estrada do Santuario de Santa Xema, 31 Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 114 229 303 365 267 546 648 957 429 2 8 2 2 https://www.residenciabellolar.es/ https://www.google.es/maps/@43.3303952,-8.3865875,3a,60y,310.15h,88.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUm1awhgEv_-uLeP_QQoYyA!2e0!7i16384!8i8192
R-28 Residencia para maiores ADCOR 2012/07/24 - 2012 2011 2011 2008: Cesión da parcela por parte do Concello da Coruña [Páxina web da Fundación Adcor] 32 1,1 Minirresidencia 32 0 0 Iniciativa social Fundación Privada Fundación Adcor Fundación Fundación Adcor Fundación - - - - - - Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia Residencia para persoas con discapacidade Fundación Adcor 2849 2847 2847 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume ? 3959 3959 Espazos libres exteriores + Terrazas 1931 494 357 0 1793 56,0 A Coruña Os Rosales (Visma) Estrada dos Fortes ao Monte de San Pedro, 14 Viv. Col. + Act. + Par. Non Edi. + Bos. 141 192 221 328 227 255 388 964 340 0 0 0 0 http://www.adcor.org/tercera-edad-2/ https://www.google.es/maps/@43.3730906,-8.4382228,3a,75y,51.09h,91.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY973zigpY54oM3tygvqdfw!2e0!7i16384!8i8192
R-29 Residencia para maiores PADRE RUBINOS 2014/09/23 - 2014 2014 2014 - 146 5,0 Gran centro residencial 146 0 40 Iniciativa social Asociación Privada sen fin de lucro Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos Asociación Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos Asociación - - - - - Financiación e construción do edificio: Fundación Amancio Ortega Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia Centro de día para persoas maiores P.R. + Albergue P.R. + Centro de acollida e inclusión P.R. + Escola Infantil Carmen Cervigón 36644* 34366* ≈ 5955 Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes Elsa Urquijo Architects 26909* ? Espazos libres exteriores* + Patios* + Terrazas* 23221* 3962* 316* 741* 20316* 139,2* A Coruña San Pedro de Visma (Visma) Ronda de Outeiro, 325 Viv. Col. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. 239 155 168 176 262 186 283 227 212 0 3 0 0 http://www.padrerubinos.org/complejo-gerontologico/ https://www.google.es/maps/@43.3714792,-8.4255986,3a,75y,277.58h,93.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWeGcUDoMJWgH2L4bXX2VwA!2e0!7i16384!8i8192
R-30 Vivenda comunitaria VALLE DE RUMBO 2017/12/14 - 2017 1991 1991 08/01/2018: Inauguración [La Opinión A Coruña, 29/03/2018] 12 0,4 Vivenda comunitaria 0 12 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Valle de Rumbo, S.L. Pequena empresa Valle de Rumbo, S.L. Pequena empresa - - - - - 28/04/2017: Apertura da clínica de fisioterapia Valle de Rumbo no mesmo edificio [Varias parcelas catastrais] Principal: Parcela, a efectos catastrais, con inmobles de distinta clase (urbano e rústico) [Varias parcelas catastrais] Principal: Residencial + Agrario Clínica de fisioterapia Valle de Rumbo + ¿Vivenda das persoas propietarias nunha das parcelas do conxunto? 29487*** 29428** ≈ 14333 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores nunha gran parcela Edificación exenta / Conxunto de varios volumes heteroxéneos ? 669*** 669 Espazos libres exteriores 13861 732 0 0 13139 1094,9 Culleredo Rumbo (Celas) Rumbo, 39 Viv. Uni. Aill. + Par. Non Edi. + Cul. + Bos. 646 1462 1476 1534 2626 1779 1409 3932 1858 0 0 0 0 - https://www.google.com/maps/@43.2631368,-8.3999457,3a,63.9y,178.24h,90.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1szj-q6znmdOj33vW5pnMJQg!2e0!7i13312!8i6656
R-31 Residencia de maiores de ARTEIXO 2018/05/07 - 2018 2017 2017 - 64 2,2 Residencia 64 0 64 Iniciativa pública Administración institucional Pública autonómica Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Administración pública Siad 24 Galicia, S.L. + Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) + Combina Social, S.L. Pequena empresa - - - - - Financiación e construción do edificio: Fundación Amancio Ortega Parcela construída sen división horizontal Sanidade e beneficencia Centro Interxeracional de Arteixo (Residencia de maiores + Centro de día + Escola infantil) 6536* 4593* ? Residencia que forma parte dun gran complexo de servizos sociais e/ou dotacionais Edificación exenta / Un volume Elsa Urquijo Architects 7059* ? Espazos libres exteriores* + Patios* + Terrazas* 1719* 0* 167* 120* 2138* 33,4* Arteixo O Balneario (Arteixo) Rúa Río Tambre, S/N Viv. Col. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 366 130 155 189 268 507 356 343 289 0 1 0 0 - https://www.google.es/maps/@43.3021271,-8.5087863,3a,60y,126.75h,90.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1srNb_sOzifELjF1DCNrNVpQ!2e0!7i13312!8i6656
R-32 Residencia MAYORES PORTAZGO 2018/06/27 - 2018 1975 1975 - 76 2,6 Residencia 76 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada A0 Mayores Servicios Sociales, S.L. Pequena empresa A0 Mayores Servicios Sociales, S.L. Pequena empresa Miguel Ángel Vilas Martínez (Administrador e socio único) - - - - 1975-2003: Convento da Congregación de las Oblatas del Santísimo Redentor (Centro de acollida de mulleres) >>> 2007-2011: Abandoado (Karpin Inmobiliaria > Novacaixagalicia) >>> 2011-2014: C.S.O.A. Palavea Parcela construída sen división horizontal Relixioso - 6892 6892 6892 Residencia nun gran complexo con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Complexo composto por varios volumes ? 3578 3578 Espazos libres exteriores + Patios 4551 957 0 504 4098 53,9 A Coruña Río de Quintas (Elviña) Río de Quintas, 31 Viv. Col. + Viv. Uni. Par. + Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 221 323 339 358 287 329 407 501 346 22 46 9 11 https://residencia-mayores-portazgo.negocio.site/ https://www.google.es/maps/@43.3276379,-8.3875961,3a,60y,358.28h,86.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWcGUJDEFSfRj8x6W_uktzg!2e0!7i16384!8i8192
R-33 Fogar residencial PARQUE ZAPATEIRA 2018/07/13 - 2018 - 2018 Visible nas imaxes de GSV 2018 18 0,6 Fogar residencial 18 0 0 Iniciativa privada con ánimo de lucro Sociedade Privada Parque Zapateira, S.L. Pequena empresa Parque Zapateira, S.L. Pequena empresa - - - - - - Parcela non construída Solo sen edificación - 1919 1905 1905 Residencia nun pequeno edificio con espazos libres exteriores na parcela Edificación exenta / Un volume Nimo / Mezquita Arquitectos 0** ? Espazos libres exteriores + Terrazas 1324 0 133 0 1620 90,0 A Coruña A Zapateira (Elviña) Avenida de Nova York, 5 C Viv. Uni. Aill. + Act. + Par. Non Edi. + Cul. 103 334 443 625 1652 1406 739 2096 925 0 0 0 0 https://residenciazapateira.com/ https://www.google.es/maps/@43.3288567,-8.4035929,3a,60y,33.05h,82.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFH2u4W5rnsbphk8UgX3-aQ!2e0!7i16384!8i8192
Z 999999 999999 999999 999999 999999 Total = 2937 Total = 100,0 Total = 2569 Total = 368 Total = 821 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 Media = 93,7 Media = 340 Media = 443 Media = 634 Media = 766 Media = 1032 Media = 1182 Media = 974 Media = 1646 Media = 877 Total = 74 Total = 147 Total = 15 Total = 40

TÁBOA DINÁMICA (É POSIBLE FACER SCROLL Á DEREITA, ORDENAR OS DATOS POR CADA COLUMNA E VER AS FONTES DE CADA DATO FACENDO CLIC NO NÚMERO SUPERIOR)


Ver en pantalla completa

Descarga da táboa de datos  |  .ods  |  53 KB[0] CÓDIGO. Fonte: Elaboración propia segundo a orde cronolóxica establecida en [4].

[1] DENOMINACIÓN. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia), do Mapa de recursos sociales y sanitarios: Residencias (Envejecimiento en Red. CSIC), das páxinas web das residencias e da visualización dos letreiros a través das imaxes de Google Street View.

[2] DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE SEGUNDO A XUNTA DE GALICIA. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia). Notas: Sinálanse en gris máis escuro os casos nos que a data do inicio da actividade segundo a Xunta de Galicia non coincide coa doutras fontes.

[3] DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE SEGUNDO OUTRAS FONTES. Fonte: Elaboración propia a partir de diversas fontes, especialmente das páxinas web das residencias e das hemerotecas dixitais. Notas: Só se representan aqueles casos nos que a data recompilada pola Xunta de Galicia difire da dos doutros medios. Nos casos da residencia Meu Lar, a residencia para maiores La Obra de la Señora e a residencia xeriátrica La Luz, o dato provén da páxina web das residencias, no caso da residencia García Hermanos, da bibliografía consultada, e nos casos da residencia para maiores DomusVi La Ciudad e DomusVi Matogrande, das hemerotecas dixitais.

[4] DATA DO INICIO DA ACTIVIDADE. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [2] e [3]. Notas: En varios dos casos, a denominación das residencias na data do inicio da actividade sinalada non se corresponde coa actual, xa que, aínda que xa estaban en funcionamento, eran xestionadas por empresas diferentes.

[5] ANO DE CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO SEGUNDO O CATASTRO. Fonte: Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto).

[6] ANO DE CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [4] e [5], das ortofotografías históricas do PNOA e outros voos (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e das imaxes de Google Street View.

[7] NOTAS E OUTRAS DATAS RELEVANTES. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), das ortofotografías históricas do PNOA e outros voos (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional), das imaxes de Google Street View e das hemerotecas dixitais.

[8] Nº DE PRAZAS. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia), do Mapa de recursos sociales y sanitarios: Residencias (Envejecimiento en Red. CSIC) e das páxinas web das residencias. Notas: Segundo o Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, a residencia Meu Lar tería 37 prazas e a residencia para maiores DomusVi Matogrande tería 150 prazas. Por outra banda, no caso das vivendas comunitarias Sant-Yago, a vivenda comunitaria Sant-Yago 1 tería 11 prazas e a Sant-Yago 2 tería 12 prazas. No caso da residencia e vivenda comunitaria Bribes Residencial, o centro estaría composto por unha minirresidencia de 28 prazas e unha vivenda comunitaria de 12 prazas.

[9] PORCENTAXE DAS PRAZAS TOTAIS NO ÁMBITO DE ESTUDO (%). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [8].

[10] TIPOLOXÍA. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia). Notas: Segundo a Orde do 18 de abril de 1996 pola que se desenvolve o Decreto 243/1995, do 28 de xullo, no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumpri-los centros de atención a persoas maiores, a tipoloxía das residencias está completamente relacionada co seu número de prazas do seguinte xeito: as vivendas comunitarias poden ter un máximo de 12 prazas, os fogares residenciais un máximo de 24 prazas, as minirresidencias teñen entre 13 e 59 prazas, as residencias entre 60 e 120 prazas, e os grandes centros residencias son os que teñen máis de 120 prazas. Os casos das vivendas comunitarias Sant-Yago e a residencia e vivenda comunitaria Bribes Residencial, que como se explica en [8] son en realidade dous centros cada unha a efectos legais, son os que explican a falta de concordancia exacta entre a orde desta columna e a da [8].

[11] Nº DE PRAZAS PARA PERSOAS DEPENDENTES. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[12] Nº DE PRAZAS PARA PERSOAS AUTÓNOMAS OU CON DEPENDENCIA GRAO I. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[13] Nº DE PRAZAS FINANCIADAS-CONCERTADAS. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia). Notas: Investigar como é posible que non haxa prazas financiadas nos casos nos que o solo ou os edificios foron cedidos por administracións públicas, como nos casos da residencia Remanso - Claudina Somoza, a residencia para maiores Adcor ou o complexo xerontolóxico La Milagrosa.

[14] CATEGORÍA. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[15] SUBCATEGORÍA. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[16] TITULARIDADE. Fonte: Mapa de recursos sociales y sanitarios: Residencias (Envejecimiento en Red. CSIC).

[17] ENTIDADE TITULAR ACTUAL. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[18] TIPOLOXÍA DA ENTIDADE TITULAR ACTUAL. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[19] ENTIDADE XESTORA ACTUAL. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[20] TIPOLOXÍA DA ENTIDADE XESTORA ACTUAL. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia).

[21] GRUPO EMPRESARIAL AO QUE PERTENCE A ENTIDADE XESTORA ACTUAL. Fonte: Elaboración propia a partir das páxinas web das entidades, do portal Infocif e da información publicada nos artigos "Aparcamientos de ancianos, S.A." (CTXT, 29/03/2020), "Quen está detrás das residencias privadas?" (Nós Diario, 31/03/2020) e "Residencias de maiores, negocio ou mala praxe?" (O Salto Galiza, 02/04/2020).

[22] PRINCIPAIS ACCIONISTAS DO GRUPO EMPRESARIAL AO QUE PERTENCE A ENTIDADE XESTORA ACTUAL. Fonte: Elaboración propia a partir de diversas fontes, especialmente das páxinas web das entidades e da información publicada nos artigos "Aparcamientos de ancianos, S.A." (CTXT, 29/03/2020), "Quen está detrás das residencias privadas?" (Nós Diario, 31/03/2020) e "Residencias de maiores, negocio ou mala praxe?" (O Salto Galiza, 02/04/2020).

[23] DENOMINACIÓN ANTERIOR. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO-, 2009) e da Guía 2004 Residencias para personas mayores en España (IMSERSO, 2004), así como da información dispoñible nas hemerotecas dixitais.

[24] ENTIDADE TITULAR ANTERIOR. Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes, como a Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO-, 2009), a Guía 2004 Residencias para personas mayores en España (IMSERSO, 2004), as páxinas web das empresas, o portal Infocif e as hemerotecas dixitais.

[25] ENTIDADE XESTORA ANTERIOR. Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes, como a Guía de Servicios de Atención Residencial para Personas Mayores 2009 (Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO-, 2009), a Guía 2004 Residencias para personas mayores en España (IMSERSO, 2004), as páxinas web das empresas, o portal Infocif e as hemerotecas dixitais.

[26] OUTROS DATOS RELEVANTES CON RESPECTO Á TITULARIDADE, Á XESTIÓN OU AOS EDIFICIOS. Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes, especialmente das hemerotecas dixitais.

[27] TIPO DE PARCELA SEGUNDO O CATASTRO. Fonte: Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto). Notas: En varios dos casos o catastro non está actualizado, como no fogar residencial Parque Zapateira, ou ten un formato infrecuente no que a superficie da parcela edificada e a libre aparecen como entidades diferentes, como nos casos da residencia para maiores DomusVi A Coruña - Oleiros ou da residencia de maiores de Oleiros.

[28] USO PRINCIPAL DA PARCELA SEGUNDO O CATASTRO. Fonte: Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto). Notas: En varios dos casos o catastro non está actualizado, como no fogar residencial Parque Zapateira, ou ten un formato infrecuente no que a superficie da parcela edificada e a libre aparecen como entidades diferentes, como nos casos da residencia para maiores DomusVi A Coruña - Oleiros ou da residencia de maiores de Oleiros.

[29] ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DA PARCELA ADEMAIS DA RESIDENCIA DE MAIORES. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), das cartografías de OpenStreetMap e de Google Maps e das imaxes de Google Street View.

[30] SUPERFICIE DA PARCELA SEGUNDO O CATASTRO (m2). Fonte: Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto). Notas: Nos casos marcados (*) a parcela catastral acolle máis dun uso, polo que esta superficie pode diferir sensiblemente da ocupada realmente pola residencia. Por outra banda, en tres dos casos, a superficie da residencia está conformada por máis dunha parcela catastral e é difícil precisar os límites reais das parcelas en uso ou pechadas sen traballo de campo. Nestes casos, optouse por incluír a máxima superficie potencial do conxunto de parcelas, 2 no caso da residencia-fogar Santa Teresa Jornet (**), 5 no caso da residencia García Hermanos (***) e 14 no da vivenda comunitaria Valle de Rumbo (****).

[31] SUPERFICIE APROXIMADA DA PARCELA EN USO OU PECHADA (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Ademais de pequenas rectificacións do parcelario, os cambios máis importantes foron a eliminación dos espazos abertos de acceso público e as áreas non urbanizadas. Nos casos marcados (*) a parcela catastral acolle máis dun uso, polo que esta superficie pode diferir sensiblemente da ocupada realmente pola residencia. Por outra parte, tamén están marcados (**) os casos conformados por varias parcelas catastrais e cuxos límites en uso ou pechados non están claros sen traballo de campo, polo que estas superficies tamén poden diferir sensiblemente da realidade.

[32] SUPERFICIE APROXIMADA DA PARCELA OCUPADA POLA RESIDENCIA (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Nos casos nos que a residencia comparte a parcela catastral con outros usos, só se definiu unha superficie aproximada naqueles nos que é posible difrenciar mínimamente os espazos que ocupa a residencia sen un estudo máis exhaustivo.

[33] TIPOLOXÍA SEGUNDO A PARCELA, A EDIFICACIÓN E OS USOS. Fonte: Elaboración propia a partir da cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto) e das imaxes de Google Maps e Google Street View.

[34] TIPOLOXÍA DA EDIFICACIÓN. Fonte: Elaboración propia a partir da cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto) e das imaxes de Google Maps e Google Street View. Notas: A edificación á que se fai referencia é a do conxunto catastral ao completo, o que non coincidirá coa edificación concreta das residencias nos casos nos que estas comparten a parcela catastral con outros usos.

[35] ARQUITECTXS. Fonte: Elaboración propia a partir de diversas fontes dixitais.

[36] SUPERFICIE CONSTRUÍDA SEGUNDO O CATASTRO (m2). Fonte: Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto). Notas: Nos casos marcados (*) a parcela catastral acolle máis dun uso, polo que esta superficie difirirá sensiblemente da ocupada realmente pola residencia. Por outra parte, tamén están marcados (**) os casos nos que o catastro non está actualizado e, ou ben non reflicte ningunha construción, como no fogar residencial Parque Zapateira, ou ben falta algún dos volumes construídos, como na residencia Remanso - Claudina Somoza. Por último, no caso da vivenda comunitaria Valle de Rumbo (***), só está contabilizada a superficie das parcelas principais, mais non a das outras que parecen conformar tamén o conxunto, xa que a falta de traballo de campo non permitiu asegurar cal é a súa relación coa residencia.

[37] SUPERFICIE CONSTRUÍDA OCUPADA POLA RESIDENCIA (m2). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto). Notas: (*) Suma dos elementos catastrais con uso Sanidade e Beneficencia. (**) É posible que unha parte desta superficie teña uso residencial, pero non foi aínda comprobado. (***) Suma dos elementos catastrais co enderezo exacto da residencia. (****) Catastro non actualizado, xa que falta o último volume construído. (*****) Dato exacto porque xa aparece desglosado no catastro.

[38] ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS DE USO COLECTIVO. Fonte: Elaboración propia a partir das ortofotografías do PNOA e outros voos (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional), das imaxes de Google Maps e Google Street View e das páxinas web das residencias. Notas: Nos casos marcados (*) a parcela catastral acolle máis dun uso, polo que estes espazos poden ser de uso colectivo ou de uso exclusivo da residencia ou dalgún dos outros usos.

[39] SUPERFICIE DA PARCELA NON EDIFICADA (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Nos casos nos que a parcela catastral acolle máis dun uso, danse dúas posibilidades no referinte a este dato: nos casos nos que non foi posible diferenciar ou non existe diferencia entre os espazos libres da residencia e os do resto do complexo, calculouse este dato respecto á parcela completa (*); e nos casos nos que si se poden diferenciar os usos aínda que sexa dun xeito aproximado, calculáronse únicamente os espazos libres da residencia como no resto dos casos (**).

[40] SUPERFICIE DA PARCELA OCUPADA POR ÁREAS DE APARCADOIRO OU PARA O TRÁFICO RODADO (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Nos casos máis recentes, como a residencia Mayores Portazgo e o fogar residencial Parque Zapateira, non se dispón de fotografía aérea suficientemente actualizada, polo que esta cuestión non foi analizada dun xeito adecuado nestes casos. Ver as notas de [39] para os elementos marcados (*) e (**).

[41] ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS NO PROPIO EDIFICIO / TERRAZAS (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Ver as notas de [39] para os elementos marcados (*) e (**).

[42] ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS NO PROPIO EDIFICIO / PATIOS INTERIORES (m2). Fonte: Elaboración propia a partir do traballo coa cartografía catastral (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto), a ortofotografía do PNOA de 2017 (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional) e as imaxes de Google Street View. Notas: Para calcular este dato defíníronse os patios como os espazos non cubertos completamente rodeados de edificación. A falta dun análisis máis exhaustivo, nalgúns dos casos non foi posible comprobar a súa condición estancial. Ver as notas de [39] para os elementos marcados (*) e (**).

[43] MÁXIMA SUPERFICIE POTENCIALMENTE UTILIZABLE COMO ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS (m2). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [39], [40], [41] e [42]. Notas: Suma dos espazos libres exteriores non utilizados como aparcadoiro ou o tránsito rodado e dos espazos libres estanciais nos propios edificios. É preciso ter en conta que esta superficie é só unha aproximación a falta dun estudo máis detallado (na gran maioría dos casos a superficie sería sensiblemente menor), pois se está a contabilizar como espazo libre potencialmente estancial a todo espazo non edificado nin ocupado por áreas para vehículos, incluíndo, por tanto, moitos espazos sen posibilidade real de uso (áreas só ornamentais, zonas con moita pendente, franxas lineais xunto ás vías, etc.). Ver as notas de [39] para os elementos marcados (*) e (**).

[44] MÁXIMA SUPERFICIE UTILIZABLE COMO ESPAZOS LIBRES ESTANCIAIS POR PERSOA RESIDENTE (m2/persoa). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [43] e [8]. Notas: A fórmula da que resulta este dato é a seguinte: [43] / [8]. Ver as notas de [39] para os elementos marcados (*) e (**).

[45] MUNICIPIO. Fonte: Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia). Notas: Son significativos casos como o das residencias Orpea e Caser A Zapateira, que aínda que están localizadas en Culleredo, sitúanse xusto no bordo municipal xunto ao municipio da Coruña.

[46] LUGAR / BARRIO (PARROQUIA). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia) e de diversas fontes, especialmente das páxinas web das residencias e do Catastro (Sede Electrónica del Catastro. Dirección General del Catasto).

[47] ENDEREZO. Fonte: Elaboración propia a partir do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia) e de diversas fontes, especialmente das páxinas web das residencias.

[48] ELEMENTOS E USOS PRESENTES NA CONTORNA INMEDIATA. Fonte: Elaboración propia a partir das ortofotografías históricas do PNOA e outros voos (Fototeca Digital. Instituto Geográfico Nacional), das cartografías de OpenStreetMap e de Google Maps e das imaxes de Google Street View. Notas: Identificación das pezas urbanas presentes nun radio de 200 metros desde o límite da parcela da residencia. As pezas identificadas foron as seguintes: Vivenda colectiva (Viv. Col.), vivenda unifamiliar pareada (Viv. Uni. Par.), vivenda unifamiliar aillada (Viv. Uni. Aill.), parcelario e edificación de actividade pública ou privada (Act.), parcelario non edificado e sen uso aparente (Par. Non Edi.), bosque (Bos.), e parcelario cultivado (Cul.).

[49] DISTANCIA PEONIL Á PARADA DE BUS MÁIS PRÓXIMA (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia á parada de bus máis próxima calculouse entre porta e parada e por camiños peonís accesibles.

[50] DISTANCIA PEONIL AO ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao establecemento hostaleiro (bar, cafetería ou restaurante) máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[51] DISTANCIA PEONIL AO 2º ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao segundo establecemento hostaleiro (bar, cafetería ou restaurante) máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[52] DISTANCIA PEONIL AO 3º ESTABLECEMENTO HOSTALEIRO MÁIS PRÓXIMO (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao terceiro establecemento hostaleiro (bar, cafetería ou restaurante) máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[53] DISTANCIA PEONIL Á FARMACIA MÁIS PRÓXIMA (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia á farmacia máis próxima calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[54] DISTANCIA PEONIL AO SUPERMERCADO MÁIS PRÓXIMO (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao supermercado máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[55] DISTANCIA PEONIL AO CENTRO CÍVICO, SOCIOCULTURAL OU BILIOTECA MÁÍS PRÓXIMA (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao equipamento sociocultural (centro cívico, sociocultural ou biblioteca) máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[56] DISTANCIA PEONIL AO CENTRO DE SAÚDE MÁIS PRÓXIMO (m). Fonte: Elaboración propia a través dunha análilse a partir da cartografía catastral, da ortofotografía do PNOA de 2017 e dos mapas de OpenStreetMap e de Google Maps. Notas: A distancia ao centro de saúde máis próximo calculouse entre porta e porta e por camiños peonís accesibles.

[57] DISTANCIA PEONIL MEDIA ÁS ACTIVIDADES URBANAS ESTUDADAS MÁIS PRÓXIMAS (m). Fonte: Elaboración propia a partir da media aritmética dos datos de [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55] e [56]. Notas: A fórmula da que resulta este dato é a seguinte: ( [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] ) / 8.

[58] COVID-19 / Nº DE TRABALLADORXS INFECTADXS (14/04/2020). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas afectadas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e agregado. Os datos representados foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial no xornal Praza Pública (07/04/2020 e 12/04/2020), contrastando cada un deles, polo menos, en dous dos seguintes medios ata o 14/04/2020: Praza Pública, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, El Correo Gallego e La Voz de Galicia.

[59] COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES INFECTADAS (14/04/2020). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas afectadas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e agregado. Os datos representados foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial no xornal Praza Pública (07/04/2020 e 12/04/2020), contrastando cada un deles, polo menos, en dous dos seguintes medios ata o 14/04/2020: Praza Pública, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, El Correo Gallego e La Voz de Galicia.

[60] COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES FALECIDAS (14/04/2020). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas afectadas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e agregado. Os datos representados foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial no xornal Praza Pública (07/04/2020 e 12/04/2020), contrastando cada un deles, polo menos, en dous dos seguintes medios ata o 14/04/2020: Praza Pública, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, El Correo Gallego e La Voz de Galicia.

[61] COVID-19 / Nº DE PERSOAS MAIORES FALECIDAS (14/05/2020). Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de [60] e dos datos oficiais facilitados diariamente desde o 14/04/2020 pola Xunta de Galicia (Sala de Comunicación. Consellería de Sanidade).

[62] PÁXINA WEB. Fonte: Elaboración propia. Notas: Páxinas web consultadas o 15/05/2020.

[63] GOOGLE STREET VIEW. Fonte: Elaboración propia. Notas: Google Street View (Google Maps) consultado o 25/05/2020.
DATOS SOBRE O IMPACTO DA CRISE DA COVID-19
Ergosfera  |  01/02/2021  |  Versión 4


Na seguinte táboa recompílanse os datos relativos ás persoas maiores e ás traballadoras dos centros residenciais contaxiadas ou falecidas a causa da COVID-19 nas 33 residencias de maiores identificadas na área urbana da Coruña.[0]
CÓDIGO
[1]
DENOMINACIÓN
[COV_F03]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/03/2020)
[COV_F04]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/04/2020 - 30/04/2020)
[COV_F05]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/05/2020 - 31/05/2020)
[COV_F06]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/06/2020 - 30/06/2020)
[COV_F07]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/07/2020 - 31/07/2020)
[COV_F08]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/08/2020 - 31/08/2020)
[COV_F09]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/09/2020 - 30/09/2020)
[COV_F10]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/10/2020 - 31/10/2020)
[COV_F11]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/11/2020 - 30/11/2020)
[COV_F12]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/12/2020 - 31/12/2020)
[COV_F01]
Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/01/2021 - 31/01/2021)
[COV_F]
Nº TOTAL DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/01/2021)
[COV_M03]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/03/2020 - 31/03/2020)
[COV_M04]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/04/2020 - 30/04/2020)
[COV_M05]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/05/2020 - 31/05/2020)
[COV_M06]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/06/2020 - 30/06/2020)
[COV_M07]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/07/2020 - 31/07/2020)
[COV_M08]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/08/2020 - 31/08/2020)
[COV_M09]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/09/2020 - 30/09/2020)
[COV_M10]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/10/2020 - 31/10/2020)
[COV_M11]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/11/2020 - 30/11/2020)
[COV_M12]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/12/2020 - 31/12/2020)
[COV_M01]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/01/2021 - 31/01/2021)
[COV_M]
Nº TOTAL APROXIMADO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/03/2020 - 31/01/2021)
[COV_T03]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/03/2020)
[COV_T04]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/04/2020 - 30/04/2020)
[COV_T05]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/05/2020 - 31/05/2020)
[COV_T06]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/06/2020 - 30/06/2020)
[COV_T07]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/07/2020 - 31/07/2020)
[COV_T08]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/08/2020 - 31/08/2020)
[COV_T09]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/09/2020 - 30/09/2020)
[COV_T10]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/10/2020 - 31/10/2020)
[COV_T11]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/11/2020 - 30/11/2020)
[COV_T12]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/12/2020 - 31/12/2020)
[COV_T01]
Nº MÁXIMO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/01/2021 - 31/01/2021)
[COV_T]
Nº TOTAL APROXIMADO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/01/2021)
[COV_DES]
DESINFECCIÓN DE RESIDENCIAS POR PARTE DO EXÉRCITO (01/03/2020 - 31/01/2021)
[COV_INT]
"INTERVENCIÓN" EN/DE RESIDENCIAS POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA (01/03/2020 - 31/01/2021)
R-01 Residencia para maiores DOMUSVI LA CIUDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - -
R-02 Residencia MEU LAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - -
R-03 Residencia GARCÍA HERMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-04 Residencia para maiores LA OBRA DE LA SEÑORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-05 Residencia de maiores de OLEIROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 4 ¿ 26/03/2020 ? -
R-06 Residencia de maiores TORRENTE BALLESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 - -
R-07 Residencia xeriátrica LA LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - -
R-08 Residencia ORPEA A CORUÑA 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 29 30 0 0 0 0 36 0 0 2 2 0 5 5 0 0 0 2 9 - -
R-09 Residencia para maiores EL PILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
R-10 Vivenda comunitaria FOGAR DE SABELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-11 Fogar residencial EL PINAR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21 9 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 - 20/09/2020
R-12 Residencia para maiores DOMUSVI MATOGRANDE 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 42 24 3 0 3 0 0 0 0 0 45 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - -
R-13 Vivenda comunitaria OS OLIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-14 Vivendas comunitarias SANT-YAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-15 Residencia-Fogar SANTA TERESA JORNET 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 57 57 19 0 0 0 0 0 0 15 72 0 15 17 5 1 0 0 0 1 1 10 27 24/04/2020 ¿ 16/04/2020 ?
R-16 Vivenda comunitaria EL HOGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-17 Fogar residencial O FOGAR DE GANDARÍO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-18 Residencia para maiores DOMUSVI A CORUÑA - OLEIROS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3 19 0 0 20 0 1 1 0 0 0 1 2 4 1 1 5 06/05/2020 -
R-19 Residencia de maiores CONCEPCIÓN ARENAL 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 38 12 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - ¿ 15/04/2020 ?
R-20 Centro residencial SANITAS A CORUÑA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - -
R-21 Residencia REMANSO - CLAUDINA SOMOZA 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 51 16 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2 23 10 1 0 0 0 0 0 1 2 25 14/04/2020 ¿ 15/04/2020 ?
R-22 Residencia CASER A ZAPATEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 3 0 0 0 0 1 0 0 9 0 4 4 1 0 0 0 1 1 0 1 6 05/05/2020 -
R-23 Residencia e vivenda comunitaria BRIBES RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-24 Residencia xeriátrica ASDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-25 Complexo xerontolóxico LA MILAGROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - -
R-26 Residencia para maiores BALLESOL OLEIROS 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 9 0 1 0 0 0 0 33 33 17 0 1 35 0 1 1 0 0 0 4 14 16 0 4 21 05/05/2020 -
R-27 Fogar residencial BELLOLAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - -
R-28 Residencia para maiores ADCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - -
R-29 Residencia para maiores PADRE RUBINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 - -
R-30 Vivenda comunitaria VALLE DE RUMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-31 Residencia de maiores de ARTEIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
R-32 Residencia MAYORES PORTAZGO 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 38 47 34 2 0 0 0 0 0 0 0 47 18 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22 26/03/2020 ¿ 25/03/2020 ?
R-33 Fogar residencial PARQUE ZAPATEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Z 7 28 5 0 0 2 4 7 6 0 5 64 56 254 166 30 0 32 88 55 41 0 18 401 21 101 77 9 1 6 21 31 27 4 26 173

TÁBOA DINÁMICA (É POSIBLE FACER SCROLL Á DEREITA, ORDENAR OS DATOS POR CADA COLUMNA E VER AS FONTES DE CADA DATO FACENDO CLIC NO NÚMERO SUPERIOR)


Ver en pantalla completa

Descarga da táboa de datos  |  .ods  |  26 KB[0] CÓDIGO. Fonte: Elaboración propia segundo a orde cronolóxica establecida na táboa de datos xerais.

[1] DENOMINACIÓN. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Consellería de Política Social. Xunta de Galicia), do Mapa de recursos sociales y sanitarios: Residencias (Envejecimiento en Red. CSIC), das páxinas web das residencias e da visualización dos letreiros a través das imaxes de Google Street View.

[COV_F] Nº DE PERSOAS MAIORES USUARIAS DAS RESIDENCIAS FALECIDAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/01/2021). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas falecidas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son completamente oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e desagregado durante todo o período analizado. A partir do 08/04/2020, comezáronse a publicar os datos desagregados das personas falecidas cada día nas residencias, pero non os das persoas residentes falecidas en hospitais ou residencias integradas, contabilizándose estas persoas só dun xeito agregado. Posteriormente, a partir do 14/10/2020 deixáronse de publicar estes datos de falecementos por residencias de xeito desagregado. Así pois, os datos desta táboa con respecto aos falecementos son os oficiais entre o 08/04/2020 e o 14/10/2020, facilitados diariamente pola Sala de Comunicación da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, pero só inclúen as persoas falecidas nas propias residencias, non o número total de residentes nestes centros falecidos pola COVID-19. Os datos correspondentes ao período anterior ao 08/04/2020 e posterior ao 14/10/2020 foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial, nos xornais Praza Pública, La Opinión A Coruña e La Voz de Galicia. Aos datos oficiais públicos súmanselle, polo tanto: os datos de falecementos en residencias previos ao 08/04/2020 e posteriores ao 14/10/2020, e os datos dos falecementos de persoas residentes en hospitais que se fixeron públicos (dado que os medios de comunicación si recibiron esta información). Os casos identificados incluídos na táboa, pero que non constan na contabilidade oficial desagregada son os seguintes (número total de persoas falecidas por centro residencial, datas nas que se publicaron nos medios de comunicación e outros datos): Fogar residencial Bellolar (2): 25/03/2020, 29/03/2020 / Residencia Mayores Portazgo (8): 27/03/2020 (2), 29/03/2020, 01/04/2020 (2), 03/04/2020, 05/04/2020, 06/04/2020 / Residencia Remanso - Claudina Somoza (1): 04/04/2020 / Residencia para maiores Ballesol Oleiros (7): 28/09/2020 (muller, 92 anos, CHUAC), 09/10/2020 (muller, 103 anos, Hospital HM Modelo), 14/10/2020 (home, 78 anos, CHUAC), 01/11/2020 (muller, 84 anos, CHUAC), 02/11/2020 (home, 92 anos, Hospital Quirónsalud), 18/11/2020 (muller, 102 anos, CHUAC), 23/11/2020 (muller, 97 anos, CHUAC) / Fogar residencial El Pinar (1): 06/10/2020 (muller, CHUS) / Residencia para maiores DomusVi A Coruña - Oleiros (3): 19/10/2020 (home, 95 anos), 01/11/2020 (home, 75 anos), 23/11/2020 (muller, 88 anos) / Residencia-Fogar Santa Teresa Jornet (5): 03/01/2021 (muller, 93 anos), 08/01/2021 (muller, 89 anos), 18/01/2021 (muller, 92 anos), 18/01/2021 (home, 81 anos), 22/01/2021 (home, 82 anos).

[COV_M] Nº TOTAL APROXIMADO DE PERSOAS MAIORES CONTAXIADAS POLA COVID-19 NAS RESIDENCIAS (01/03/2020 - 31/01/2021). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas infectadas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e desagregado en ningún momento, senón que só os medios de comunicación reciben esa información diariamente. Os datos representados foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial, nos xornais Praza Pública, La Opinión A Coruña e La Voz de Galicia. O método para calcular o número total aproximado de persoas maiores contaxiadas nas residencias foi o seguinte: nas columnas de cada un dos meses se representa o máximo número de persoas maiores contaxiadas nalgún dos días de cada mes e, posteriormente, sumáronse estes números máximos de persoas contaxiadas en cada unha das ondas durante o período analizado, é dicir, só se sumaron eses valores máximos cando existe un mes sen contaxios entre dúas ondas. Esta cifra é a máis aproximada que se puido elaborar sen dispoñer dos datos de todos os días nin, obviamente, dos datos desagregados a nivel individual. A cifra final diferirá lixeiramente do número total de persoas maiores contaxiadas, que, en todo caso, será sempre un pouco maior.

[COV_T] Nº TOTAL APROXIMADO DE PERSOAS TRABALLADORAS NAS RESIDENCIAS CONTAXIADAS POLA COVID-19 (01/03/2020 - 31/01/2021). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes. Notas: Os datos das persoas traballadoras infectadas pola COVID-19 nas residencias de maiores do ámbito non son oficiais, xa que a Xunta de Galicia non os publicou dun xeito sistemático e desagregado en ningún momento, senón que só os medios de comunicación reciben esa información diariamente. Os datos representados foron recompilados a partir dos publicados nos medios de comunicación, en especial, nos xornais Praza Pública, La Opinión A Coruña e La Voz de Galicia. O método para calcular o número total aproximado de persoas traballadoras contaxiadas nas residencias foi o seguinte: nas columnas de cada un dos meses se representa o máximo número de persoas traballadoras contaxiadas nalgún dos días de cada mes e, posteriormente, sumáronse estes números máximos de persoas contaxiadas en cada unha das ondas durante o período analizado, é dicir, só se sumaron eses valores máximos cando existe un mes sen contaxios entre dúas ondas. Esta cifra é a máis aproximada que se puido elaborar sen dispoñer dos datos de todos os días nin, obviamente, dos datos desagregados a nivel individual. A cifra final diferirá lixeiramente do número total de persoas traballadoras contaxiadas, que, en todo caso, será sempre un pouco maior. Por último, aínda que non hai moita información accesible, o 08/01/2021 notificouse o falacemento a causa da COVID-19 no Hospital Quirónsalud dunha muller relixiosa da congregación que xestiona a residencia-fogar Santa Teresa Jornet, pero non se aclara se se trataba dunha traballadora do centro.

[COV_DES] DESINFECCIÓN DE RESIDENCIAS POR PARTE DO EXÉRCITO (01/03/2020 - 31/01/2021). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes, especialmente das hemerotecas dixitais dos xornais Praza Pública, Nós Diario, La Opinión A Coruña e La Voz de Galicia.

[COV_INT] "INTERVENCIÓN" EN/DE RESIDENCIAS POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA (01/03/2020 - 31/01/2021). Fonte: Elaboración propia a partir de múltiples fontes, especialmente das hemerotecas dixitais dos xornais Praza Pública, Nós Diario, La Opinión A Coruña e La Voz de Galicia. Notas: Non está claro cales son as implicacións reais do concepto de "intervención" pública nas ou das residencias, xa que non se atopou evidencia administrativa oficial dos casos nos que os medios de comunicación identifican esta acción da Xunta de Galicia. Nalgunhas das novas só se menciona o desprazamento de persoal do Sergas ás residencias con máis casos de contaxios nos momentos críticos, pero non queda claro que grao de control exerce a Xunta de Galicia sobre a xestión das mesmas durante este período de "intervención".INFORMACIÓNDOCUMENTACIÓN OFICIAL
Ergosfera  |  04/05/2020  |  Versión 1

LEXISLACIÓN
Ergosfera  |  04/05/2020  |  Versión 1

BIBLIOGRAFÍA
Ergosfera  |  14/09/2020  |  Versión 3


ORGANIZACIÓNS
Ergosfera  |  20/10/2020  |  Versión 2


USUARIOS/AS, FAMILIARES E TRABALLADORES/ASCENTROS RESIDENCIAISOUTRAS
IMAXES PÚBLICAS
Ergosfera  |  25/08/2020  |  Versión 1


Recompilación de fotografías das residencias de maiores da área urbana da Coruña publicadas polos propios centros, nos medios de comunicación ou noutras plataformas dixitais.

Trátase dunha selección de imaxes dos espazos exteriores das residencias que, por unha parte, serán fundamentais para continuar detallando as planimetrías (realizadas a partir das cartografías e ortofotografías dispoñibles, ao non terse realizado polo de agora traballo de campo), e por outra, complementan a documentación cartográfica e estatística do proxecto para dar conta das condicións ambientais e materiais das residencias desde a perspectiva arquitectónica e urbana.

Como se pode observar na recompilación, existe unha gran heteroxeneidade no tratamento gráfico dos distintos centros, dándose casos nos que hai dispoñible un conxunto de fotografías suficiente e cunha calidade aceptable ou incluso profesional (nestes casos seleccionánse un máximo de 10 fotografías), e outros nos que é moi difícil atopar imaxes útiles para comprender como son os espazos exteriores das residencias e como se relacionan co territorio que as acolle, ou mesmo que non existe ningunha fotografía compartida de forma pública.NOVAS PUBLICADAS DURANTE A CRISE DA COVID-19
Ergosfera  |  11/01/2021  |  Versión 22


Recompilación das novas sobre as residencias de maiores publicadas nos medios de comunicación durante a crise da COVID-19. Na selección realizada mestúranse artigos de investigación, entrevistas ou columnas de opinión sobre o tema xeral das residencias de maiores, principalmente desde a perspectiva galega, coas novas máis centradas na actualidade e no caso concreto das residencias na área urbana da Coruña.

Trátase dun traballo en proceso* para estruturar o relato mediático desta crise a través dos titulares e subtitulares publicados durante estes meses que conteñen algunha referencia explícita ás residencias de maiores. Dado o inxente número de novas publicadas, tomouse a decisión de recompilar só as dos seguintes medios: Praza Pública, Nós Diario e O Salto Galiza para as novas xerais e de escala galega (e algunha doutros medios como CTXT ou Cinco Días pola súa relevancia, aínda que non traten especificamente o caso galego), e La Opinión A Coruña, La Voz de Galicia e Radio Coruña - Cadena SER para as novas centradas no caso da Coruña.

Ademais das novas recompiladas nestas dúas categorías, na liña do tempo que conforman introdúcense igualmente as principais accións das administracións públicas relacionadas coa crise da COVID-19, especialmente aquelas que implicaron decisións con impacto nas residencias de maiores, así como outros fitos relevantes para contextualizar os tempos da pandemia.

* Seguramente falten aínda moitas novas por recompilar, polo que, cando se decida pechar esta vía de análise, será necesario repasar as hemerotecas de novo.

** Para facilitar o traballo coa listaxe, están resaltadas en amarelo e verde fluor os nomes e os lugares onde se sitúan as residencias ás que se refiren as novas. Por outra banda, están tamén resaltadas en azul as novas non relacionadas coa crise da COVID-19, senón referidas a futuras residencias e outras cuestións.CRÉDITOS


 • PROXECTO:

  Ergosfera  |  Partidarios da Cidade Sociedade Cooperativa Galega
  Neste proxecto: Iago Carro.


 • WEB:

  Ergosfera, coa imprescindible colaboración de estudiocaravana para a elaboración da táboa de datos e das cartografías dixitais. Esta páxina web foi publicada o 15 de abril de 2020 e a súa última actualización realizouse o 1 de febreiro de 2021.


 • AGRADECEMENTOS:

  A Irene Pazos Carro, pola súa axuda na comprensión do funcionamento das residencias de maiores; a Edu Poch, pola súa colaboración no desenvolvemento web do proxecto.


 • FINANCIACIÓN:

  Este proxecto está sendo realizado para o común e non conta con ningún tipo de financiación específica polo de agora. Desde xuño de 2020, solicitouse financiación a varias administracións públicas e fundacións relacionadas co ámbito de estudo para poder desenvolver o proxecto nunhas condicións adecuadas, mais ata o momento non se atopou ningunha posibilidade. Este é o motivo polo que o proxecto vai avanzando a un ritmo moito máis lento do que debería.

  Aínda así, o traballo realizado considerase parcialmente remunerado porque a cooperativa e a persoa que o realizou recibiron as seguintes axudas durante o seu desenvolvemento:

   - Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados pola declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 do Goberno de España (2.357,85 €, ingresados entre abril e xullo de 2020, e 1.345,69 € descontados nas cotas de autónomos entre abril e setembro de 2020).

   - Subvención para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña, polo COVID-19, no marco do Plan PRESCO, no exercicio 2020 (Liña 1.A.a: Cotas do Réxime Especial de Traballadores Autónomos) do Concello da Coruña (963,26 €, ingresados en novembro de 2020).

   - Prestación de cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia e prórroga das prestacións xa causadas ao abeiro do artigo 9 do Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial do Goberno de España (3.713,40 €, ingresados entre novembro de 2020 e xaneiro de 2021).

   - Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 da Xunta de Galicia (1.200,00 €, ingresados en decembro de 2020).

  Ademais destas axudas recibidas, a realización deste traballo fixo posible a súa presentación nalgúns foros e cursos que tamén supuxeron outra pequena fonte de micro-financiación:

   - "Introdución á investigación urbana: recursos, ferramentas, técnicas e referencias" (13/09/2020). Sesión no curso Ciudades en evolución. Encuentros dialógicos con la vida no reglada organizado pola Universidad Internacional Menéndez Pelayo (380,00 € - 15% IRPF = 323,00 €).

   - "Las residencias de mayores en el área urbana de A Coruña durante la crisis de la COVID-19" (17/09/2020). Presentación no encontro Urbanismo en tiempos de COVID: Habitar y transformar los espacios públicos organizado polo Departamento de Ordenación do Territorio, Vivenda, Paisaxe e Proxectos Estratéxicos do Goberno de Navarra (100,00 € + IVE = 121,00 €).

   - "Las residencias de mayores en el área urbana de A Coruña" (12/11/2020). Presentación no festival URBANBATfest 2020: La ciudad dentro de casa organizado por Urbanbat (300,00 € + IVE = 363,00 €).


 • LICENZA:

  Toda a documentación producida como parte deste proxecto e compartida nesta web pódese utilizar e transformar libremente e para calquera fin baixo unha licenza Creative Commons Atribución - Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).


PROCESO


Recompilación dos fitos e outros elementos, principalmente as mensaxes compartidas en Twitter, que poden ser útiles para entender como se está a desenvolver este proxecto de investigación.