Aféctache directamente a presión urbanística?Última actualización (Versión): 21/11/2017 (V.01)Para comprobar se unha parcela habitada ou habitable (cunha vivenda en bo estado no seu interior) está situada nun ámbito que o actual PXOM da Coruña propón transformar, pódese consultar o seguinte mapa ou a listaxe de lugares afectados exposta a continuación.

Seleccionando cada un dos lugares sinalados no mapa ou na listaxe, accédese á información básica sobre o proceso urbanístico que lle afecta, así como a ligazón á súa ficha urbanística, o documento do PXOM onde se describen as súas características.

Esta cartografía non ten valor oficial, xa que é un dos produtos da investigación realizada para este proxecto (concretamente, provén deste estudo). Para estar seguro da situación urbanística dunha parcela ou vivenda en concreto, podes solicitar un informe (sen custo) ou un certificado (pagando unha tasa) na Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo do Concello da Coruña (Praza Indalecio Prieto 1 e 3, Monte Alto).

Toda a documentación do PXOM da Coruña de 2013, tanto no formato do documento orixinal como desde visores cartográficos en liña, pode ser consultada e descargada na páxina web do Concello da Coruña, aquí. Máis específicamente, a documentación da última versión do texto refundido (de maio de 2013) está accesible aquí.Que podes facer se é o caso?Se a parcela consultada se atopa entre as identificadas na cartografía como unha das directamente afectadas polo PXOM, podes facer varias cousas:

 • Consultar os distintos apartados desta páxina web, onde atoparás información sobre os estudos realizados, as actividades públicas programadas e toda a documentación producida como parte do proxecto Co urbanismo nos talóns, unha iniciativa que busca impulsar unha comunidade de aprendizaxe e práctica arredor dos territorios habitados da Coruña que o urbanismo vixente propón transformar.

 • Se estás a ler isto antes de decembro de 2017, pode que aínda esteas a tempo de participar nalgunha das actividades formuladas para impulsar esta comunidade, concretamente nas dúas xornadas de encontro que se desenvolverán o venres 24 de novembro e o sábado 16 de decembro.

 • Continuar a informarte pola túa conta. A partir da información da ficha urbanística da figura de planeamento que afecta á parcela consultada, a continuación recompílanse as fontes onde podes profundizar na definición e explicación dos datos que contén devandita ficha.Lectura das fichas urbanísticasAs fichas urbanísticas conteñen a seguinte información:

 • No encabezado superior, a denominación da figura urbanística.

 • No lado esquerdo e ocupando a maior parte da páxina, unha cartografía da ordenación urbanística formulada, que pode ser máis ou menos detallada e vinculante segundo o tipo de figura urbanística.

 • No lado dereito, un cadro de texto cos datos urbanísticos fundamentais, e que pode conter os seguintes apartados:

  • Ámbito. Descrición do emplazamento do ámbito de transformación na que se inclúe a clasificación do solo e a superficie total do sector.

  • Obxectivos. Finalidade da delimitación do plan.

  • Condicións de ordenación, edificación e uso. Usos previstos, normas zonais, tipoloxías edificatorias e superficie edificable total.

  • Previsión de dotacións públicas. Superficies de sistemas locais e xerais.

  • Condicións de xestión e execución. Especificación da iniciativa do desenvolvemento, a área de reparto, o sistema de actuación e as posibles condicións particulares.

  • Planeamento básico da área (só no caso das API). Referencia do planeamento orixinal aprobado.

  • Desenvolvementos e/ou modificacións (só no caso das API). Referencia das modificacións puntuais aprobadas con posterioridade.

  • Determinacións complementarias do PXOM de 2013 (só no caso das API). Axustes que o novo plan xeral incorpora ao planeamento anterior.

  • Custos (só no caso das Accións). Custo do solo e do proxecto e a execución.


Neste apartado iránse recompilando as ligazóns a toda a información necesaria para profundizar na lectura dos datos das fichas urbanísticas. Neste primeiro momento, iniciase coas figuras urbanísticas, a clasificación do solo e os sistemas de actuación:


FIGURAS URBANÍSTICAS

Figura

Información complementaria á ficha urbanística

Solo Urbanizable Delimitado (SUD)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.3.1 e 3.3.6 - 3.3.11

Sistema Xeral Adscrito a SUD (SGA SUD)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.5.1 - 3.5.4

Solo Urbanizable en Réxime Transitorio (SURT)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.3.1 e 3.3.3 - 3.3.5

Sistema Xeral Adscrito a SURT (SGA SURT)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.5.1 - 3.5.4

Plan Especial de Mellora e Desenvolvemento (PEMD)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 1.2.2 e 3.2.9 - 3.2.13

Plan Especial de Transformación (PET)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 1.2.2 e 3.2.9 - 3.2.13

Plan Especial / Plan Especial de Reforma Interior (PE)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 1.2.2 e 3.2.9 - 3.2.13

Sistema Xeral Adscrito a PE (SGA PE)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.5.1 - 3.5.4

Polígono / Polígono de Execución (POL)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 1.3.3 e 3.2.14 - 3.2.16

Área de Planeamento Incorporado (API)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.2.5 - 3.2.8

Accións (EG, EL, IG, QG, QL, VG e VL)

Estratexia de actuación e estudo económico do PXOM da Coruña de 2013
Secs. B e C

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Clase

Subclase

Información complementaria á ficha urbanística

Urbano

Consolidado (SUC)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1 e 3.2.1 - 3.2.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 16 - 22

Non Consolidado (SUNC)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1 e 3.2.1 - 3.2.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 16 - 22

Urbanizable

Delimitado (SUD)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1, 3.3.1 - 3.3.2 e 3.3.6 - 3.3.11
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 27 - 30

Réxime Transitorio (SURT)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1 e 3.3.1 - 3.3.5
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 27 - 30

Rústico

Réxime Xeral (SR)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1 e 3.4.1 - 3.4.10
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 31 - 40

Especialmente Protexido (SREP)

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Arts. 3.1.1, 3.4.1 e 3.4.11 - 3.4.16
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 31 - 40

SISTEMAS DE ACTUACIÓN

Tipo

Sistema

Información complementaria á ficha urbanística

Directo

Expropiación

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Art. 1.3.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 111 - 115 e 117 - 119

Cooperación

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Art. 1.3.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 111 - 116

Indirecto

Compensación

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Art. 1.3.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 111 - 115 e 122 - 128

Concerto

Normas urbanísticas do PXOM da Coruña de 2013
Art. 1.3.4
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Arts. 111 - 115 e 120 - 121